pencil-icon
Build your own quiz

Biology

9th -

12thgrade

Image

ôn tập sinh trưởng thực vật- hoocmon thực vật

4
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

    

  Làm tăng kích thước chiều dài của cây.

  Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.

  Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

  Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây?

      

  Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.

  Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.

  Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.

  Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

       

  Ở đỉnh rễ.

  Ở thân.

  Ở chồi nách.

  Ở chồi đỉnh.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?