English

5th

grade

Image

The past simple tense

8.3K
plays

21 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Thì Quá khứ đơn diễn tả

  Thói quen ở hiện tại, hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại

  Hành động đã xảy ra trong quá khứ, không liên quan đến hiện tại

  Hành động đang diễn ra trong quá khứ

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Dấu hiệu thì quá khứ đơn

  usually

  now

  last

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Dấu hiệu thì quá khứ đơn

  tomorrow

  yesterday

  at the moment

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?