Lesson
Present simple
2 days ago by
lylovecat3_40458
Save
Edit
Instructor-led session
Live lessonStart a live lesson
Asynchronous learning
AssignAssign homework
20 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Present simple

  What do you remember?

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Thì hiện tại đơn diễn tả.......

  answer choices

  Một hành động, thói quen lặp lại

  Một hành động đang tiếp diễn

  Một sự thật hiển nhiên

  Một lịch trình (tàu hỏa, xe buýt, máy bay,...)

  Một sự việc đã kết thúc

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Công thức chia thì hiện tại đơn với động từ thường là gì?

  answer choices

  S + V(ed)

  S + V(s/es)

  S + am/is/are + V-ing

  S + does + V

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Động từ nào chia đúng dạng của thì hiện tại đơn (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) ?

  answer choices

  practices

  enjoying

  sat

  finishes

  sees

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Động từ nào chia đúng dạng của thì hiện tại đơn (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) ?

  answer choices

  passed

  gives

  studies

  remembering

  takes

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hãy dịch các câu sau sang tiếng Anh

  (Let's translate these sentences into English!)

  1. Bạn thường làm gì vào cuối tuần?
  answer choices

  What did you do at weekend?

  What are you doing?

  What is they doing?

  What do you often do at weekend?

  What does you often do at weekend?

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bạn sống ở đâu?

  answer choices

  Where do you live?

  Where are you living?

  Where were you live?

  Where does you live?

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tôi sống ở Hà Nội với bố mẹ và em trai.

  answer choices

  I lived in Ha Noi with my parents and my brother.

  I'm living in Ha Noi with my parents and my brother.

  I live in Ha Noi with my parents and my brother.

  I lives in Ha Noi with my parents and my brother.

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cô ấy làm nghề gì?

  answer choices

  What do she do?

  What does she do?

  What is she do?

  What did she do?

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Những đứa trẻ thường thức dậy lúc 6 giờ sáng.

  answer choices

  The children usually wake up at 6 o'clock in the morning.

  The children usually wakes up at 6 o'clock in the morning.

  The children don't usually wake up at 6 o'clock in the morning.

  The children don't like waking up at 6 o'clock in the morning.

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Môn học ưa thích của Mai là môn Lịch Sử và môn Văn.

  answer choices

  Mai's favourite subjects is History and Math.

  Mai's favourite subjects are History and Literature.

  Mai's favourite subjects is Literature and History.

  Mai's favourite subjects were History and Literature.

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bạn có hiểu bài tập này không?

  Có, tôi hiểu.

  answer choices

  Are you understand this exercise?

  _ Yes, I am.

  Does you understand this exercise?

  _ Yes, I does.

  Were you understand this exercise?

  _ Yes, I were.

  Do you understand this exercise?

  _ Yes, I do.

 • Slide 13
  Report an issue

  Phần tiếp theo: Câu phủ định của thì hiện tại đơn.

  1) Với động từ thường: S + don't/doesn't + V.

  2) Với động từ tobe: S + am/is/are + not + Adj/N

  hoặc: S + am not/ isn't/ aren't

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Những động từ nào chia đúng cách của câu phủ định thì hiện tại đơn? (chọn nhiều hơn một đáp án)

  answer choices

  She + don't go

  She + doesn't go

  They + do not practice

  They + doesn't practice

  We + don't practice

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Những câu nào chia đúng cách của câu phủ định thì hiện tại đơn? (chọn nhiều hơn một đáp án)

  answer choices

  I am not a student.

  She isn't taller than her younger sister.

  He aren't an athlete.

  Her hair is long and black.

  They aren't going to the supermarket.

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  We (not/go)………..swimming in the winter.

  answer choices

  do go

  don't go

  doesn't go

  didn't go

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  He never (go)…...camping because he (not/ have)………a tent.

  answer choices

  goes/ doesn't have

  go/ doesn't have

  goes/ isn't have

  go/ doesn't has

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dogs …………………..great pets because they …………………..affectionate.

  answer choices

  is/ is

  are/ is

  are/ is

  are/ are

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Some people (be) …………………lonely.

  answer choices

  is

  are

  was

  am

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  I (not/remember)............... the day to have a Physic exam.

  answer choices

  doesn't remember

  don't remember

  am not remember

  didn't remember

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code