History

University

Image

Orientation Training

74
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Tên thương hiệu của công ty là?

  Saigon Tech

  Saigon Technology

  STS

  ST

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Trong trường hợp nào dưới đây thì A phải book nghỉ 0.5 ngày?

  A đến văn phòng lúc 9:55 am

  A xin về sớm vào lúc 4:30 pm

  A đến văn phòng lúc 10:05 am

  Tất cả đều đúng

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Đây là ai?

  Anh Khoa Nguyễn

  Anh Nhật Nguyễn

  Anh Liêm Nguyễn

  Anh Thành Phạm

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?