Chemistry

1st -

3rdgrade

Image

Bài 1 sự điện li

5
plays

47 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  3 pts

  Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa

  Các electron chuyển động tự do

  Các cation và anion chuyển động tự do

  Các ion H+ và OH- chuyển động tự do

  Các ion được gắn cố định tại các nút mạng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  3 pts

  Phát biểu đúng khi nói về sự điện li?

  Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch

  Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện

  Sự điện li là sự phân li một chất thành ion khi tan trong nước

  Sự điện li là quá trình oxi hóa - khử

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  phát biểu đúng khi nói về sự điện li?

  Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện

  Sự điện li là quá trình oxi hóa khử

  Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch

  Sự điện li là sự phân li một chất thành ion khi tan trong nước

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?