Science

9th

grade

Image

ĐỀ 2

2
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Một vật trượt từ A xuống B biết rằng có 10% năng lượng chuyển hóa thành nhiệt năng, tỉ lệ cơ năng của B so với A là

  90%

  10%

  100%

  20%

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ảnh của một vật trên phim của máy ảnh có đặc điểm

  Ảnh ảo, ngược chiều với vật

  Ảnh thật, cùng chiều với vật

  Ảnh ảo, cùng chiều với vật

  Ảnh thật, ngược chiều với vật

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Trong quá trình quả bóng rơi xuống và nảy lên độ cao giảm dần do

  cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng

  lực hút của Trái đất

  động năng bị mất dần

  động năng chuyển hóa thành thế năng và ngược lại

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?