Biology

1st -

10th

Image

Bài kiểm tra 15 phút môn sinh học 10

 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Khi nói về chu kì tế bào có các nhận sau:

  I. Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào

  II. Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân.

  III. Chu kì tế bào được điều khiển một cách chặt chẽ.

  IV. Bệnh ung thư là một ví dụ về cơ chế phân bào bị hư hỏng.

  V. Kì trung gian chiếm phần lớn thời gian trong chu kì tế bào.

  Số nhận định đúng là

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Chu kỳ tế bào bao gồm các pha theo trình tự

  A. G1, G2, S, nguyên phân.

  B. G1, S, G2, nguyên phân      .

  C. S, G1, G2, nguyên phân.

  D. G2, G1, S, nguyên phân.

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Quá trình nguyên phân xảy ra đối với loại tế bào nào?

  A. Tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.    

  B. Tế bào sinh dục ở giai đoạn chín.

  C. Tế bào sinh dục ở giai đoạn sinh trưởng.

  D. Tế bào sinh dưỡng.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags