pencil-icon
Build your own quiz

Science

9th

grade

Image

Ôn tập học kì I môn sinh học 9

28
plays

50 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

  A.   Cấu trúc bậc 1          

  B.   Cấu trúc bậc 2          

  C.   Cấu trúc bậc 3         

  D.   Cấu trúc bậc 4          

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Prôtêin thực hiện chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

  Cấu trúc bậc 1

  Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

  Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

  Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Gen và prôtêin có mối quan hệ với nhau thông qua cấu trúc không gian nào?

  mARN

  tARN

  rARN

  ADN

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?