pencil-icon
Build your own quiz

Biology

University

Image

Ôn tập chương IV Biến dị

4
plays

45 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1: Đột biến là những biến đổi xảy ra ở:

  A. . Nhiễm sắc thể và ADN

  B. Nhân tế bào

  C. Tế bào chất

  D. Phân tử ARN

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2: Biến dị làm thay đổi cấu trúc của gen được gọi là:

  A. Đột biến nhiễm sắc thể

  B. Đột biến gen

  C. Đột biến số lượng ADN

  D. Tất cả đều đúng.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3: Mức độ đột biến gen có thể xảy ra ở:

  A. Một cặp nuclêôtit

  B. Một hay một số cặp nuclêôtit

  C. Hai cặp nuclêôtit

  D. Toàn bộ cả phân tử ADN

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?