History

Professional Development

Image

AI cẬP CỔ ĐẠI

45

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ai Cập cổ đại có vị trị địa lí ở đâu?

  đông bắc châu Phi.

  đông nam châu Phi.

  tây bắc châu Phi.

  tây nam châu Phi.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Con sông nào có yếu tố quyết định đến nền văn minh Ai Cập?

  Sông Na-in.

  Sông Mê-na.

  Sông Nin.

  Sông Ấn.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Dựa vào đâu người Ai Cập di chuyển và vận chuyển hàng hóa từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập?

  Gió biển thổi.

  Dây chuyền vận chuyển.

  Dựa vào gió ôn đới.

  Hướng chảy xuôi dòng.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags