pencil-icon
Build your own quiz

Special Education, Education

3rd -

5thgrade

Image

Kế toán công

7
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Cuối năm, đơn vị căn cứ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, Bảng tính hao mòn TSCĐ hình thành bằng nguồn NSNN cấp đã trích (tính) trong năm, ghi:

  Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612)

  Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.

  Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)

    Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.

  Nợ TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp

   Có TK 911- Xác định kết quả (9111).

  Đáp án khác.

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Cuối năm, kết chuyển các khoản thu do NSNN cấp vào TK xác định kết quả, ghi:

  Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612)

  Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.

  Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)

  Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.

  Nợ TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp

    Có TK 911- Xác định kết quả (9111).

  Đáp án khác.

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Tài khoản 511- Thu hoạt động do NSNN cấp, có mấy tài khoản cấp 2:

  2

  3

  4

  5

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?