pencil-icon
Build your own quiz

Chemistry

9th

grade

Image

bai trac nghiem 1

6
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Dãy kim loại nào dưới đây sắp xếp theo chiều hóa học tăng dần?

                                       

                            

  A. Cu, Fe, Zn, Mg

  B. Mg, Zn, Fe, Cu

  C. Cu, Zn, Fe, Mg

  D. Mg, Fe, Zn, Cu

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Kim loại có phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường:

  A. Na               

  B.  Mg            

  C. Fe        

  D. Cu

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Nhóm kim loại đều tác dụng với dung dịch HCl:

  A.  Cu, Zn

  B.  Mg, Fe

  C.  Ag, Na

  D.  Ag, Cu

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?