Chemistry

1st -

11th

Image

nito amoniac muối amoni

3

11 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Hít bóng cười ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch, hệ thần kinh. Khí cười (khí N2O) có thể điều chế bằng cách nhiệt phân muối :

  NH4NO2

  NH4NO3

  NH4Cl

  NaNO3

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí.

  Li, Mg, Al

  Li, H2, Al

  H2 ,O2

  O2 ,Ca,Mg

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa?

  AlCl3

  H2SO4

  HCl

  NaCl

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags