pencil-icon
Build your own quiz

Geography

11th

grade

Image

ĐỊA 11_HOA KÌ

20
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Ý nào sau đây không đúng về nông nghiệp của Hoa Kì?

  Sản xuât nông nghiệp có tính chuyên môn hóa cao.

  Hoa Kì là nước xuât khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

  Số lượng trang trại tăng nhưng diện tích bình quân giảm.

  Nền nông nghiệp hàng hóa được hình thành sớm và phát triển mạnh.

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

       Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay?

  Hoạt động dịch vụ rất đa dạng.

  Hoạt động dịch vụ chủ yếu là du lịch.

  Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.

  Dịch vụ là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì.

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Tính chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ được thể hiện ở đặc điểm

  Chỉ sản xuất những sản phẩm có thế mạnh

  Hình thành các vùng chuyên canh

  Sản xuất nông sản phục vụ nhu cầu trong nước

  Chỉ sản xuất 1 loại nông sản nhất định

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?