Special Education

CT GDPT 2018

6
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn câu đúng nhất

  Trong chương trình GDPT mới có bao nhiêu "phẩm chất chủ yếu" và "năng lực cốt lõi" cần phát triển cho học sinh

  4 phẩm chất

  8 năng lực

  5 phẩm chất

  9 năng lực

  4 phẩm chất

  9 năng lực

  5 phẩm chất

  10 năng lực

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn câu đúng nhất

  Môn Tiếng Anh cấp THPT được dạy học với thời lượng là:

  1 tiết/ tuần

  2 tiết/ tuần

  3 tiết/ tuần

  4 tiết/ tuần

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn đáp án đúng nhất

  Mối quan hệ giữa môn Tiếng Anh với các môn học và hoạt động giáo dục là gì?

  A. Có mối quan hệ trực tiếp và tác động qua lại với những môn học khác

  B. Là phương tiện để dạy và học các môn học khác

  C. Phát triển độc lập về mặt ngôn ngữ và hệ thống chủ điểm, chủ đề

  D. Câu A và B đúng

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes