pencil-icon
Build your own quiz

Biology

10th

grade

Image

Đề cương sinh 10

29
plays

60 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Ở những tế bào có nhân chuẩn, hoạt động hô hấp xảy ra chủ yếu ở loại bào quan nào sau đây ?

  Ti thể

  Bộ máy Gôngi

  Không bào

  Ribôxôm

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp là:

  Ôxi, nước và năng lượng

  Nước, đường và năng lượng

  Nước, khí cacbônic và đường

  Khí cacbônic, nước và năng lượng

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là:

  ATP

  ADP

  NADH

  FADH2

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?