Biology

10th

grade

Image

Quang hợp 15 câu

15
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Ngoài cây xanh, dạng sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp ?

  Vi khuẩn chứa diệp lục và tảo

  Nấm

  Động vật

  Vi khuẩn lưu huỳnh

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Chất nào sau đây được cây xanh sử dụng làm nguyên liệu của quá trình quang hợp:

  Khí ôxi và đường

  Đường và nước

  Đường và khí cabônic

  Khí cabônic và nước

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :

  Trong quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ

  Quang hợp là sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ

  Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2

  Nguyên liệu của quang hợp là H2O và O2

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?