pencil-icon
Build your own quiz

Chemistry

12th

grade

Image

VĐ1. ESTE LIPIT

58
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở có dạng

  CnH2n-2O2 (n ≥ 3)

  CnH2nO2 (n ≥ 3)

  CnH2nO2 (n ≥ 2)

  CnH2n-2O2 (n ≥ 4)

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Este có CTPT C3H6O2 có số đồng phân là

  1

  2

  3

  4

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Vinyl axetat là tên gọi của hợp chất nào sau đây ?

  HCOOC2H5

  CH2=CH-COOCH3

  C2H5COOCH3

  CH3COOCH=CH2

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?