Chemistry

12th

grade

Image

VĐ1. ESTE LIPIT

50
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở có dạng

  CnH2n-2O2 (n ≥ 3)

  CnH2nO2 (n ≥ 3)

  CnH2nO2 (n ≥ 2)

  CnH2n-2O2 (n ≥ 4)

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Este có CTPT C3H6O2 có số đồng phân là

  1

  2

  3

  4

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Vinyl axetat là tên gọi của hợp chất nào sau đây ?

  HCOOC2H5

  CH2=CH-COOCH3

  C2H5COOCH3

  CH3COOCH=CH2

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?