pencil-icon
Build your own quiz

Biology

11th

grade

Image

Sinh sản ở thực vật và động vật

62
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Những loài nào sau đây là sinh vật lưỡng tính?

  giun đất, ốc sên, cá chép

  giun đất, cá trắm

  giun đất, ốc sên

  tằm, ong, cá

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Xét các đặc điểm sau:

  (1) Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống

  (2) Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền

  (3) Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi

  (4) Là hình thức sinh sản phổ biến

  (5) Thích nghi tốt với môi trường sống ổn định

  Những đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật là:

  (4) và (5)

  (2) và (3)

  (2) và (5)

  (1) và (5)

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Điều nào sau đây nói về hướng tiến hóa về sinh sản của động vật?

  từ sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con

  từ sinh sản hữu tính đến sinh sản vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con

  từ sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, tự đẻ trứng đến đẻ con

  từ sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?