11th

Image

Bài tập trắc nghiệm GDCD 11

83

5 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1:Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?

  A. Nhu cầu của mọi người

  B. Nhu cầu của người tiêu dùng.

  C. Nhu cầu có khả năng thanh toán

  D. nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu?

  A. Giá cả, thu nhập

  B. Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán

  C. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu

  D. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

  A. Giá cả

  B. Nguồn lực

  C. Năng suất lao động

  D. Chi phí sản xuất

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags