Instructional Technology

1st

Image

Hệ điều hành

480

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Có mấy loại phần mềm máy tính?

  1

  2

  3

  4

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Phần mềm được cài đặt đầu tiên trên máy tính là ....

  Microsoft Word

  Microsoft PowerPoint

  Microsoft Windows

  Google Chrome

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Phần mềm được cài đặt đầu tiên vào máy tính là phần mềm nào?

  Phần mềm hệ thống

  Phần mềm ứng dụng

  Phần mềm games

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags