TRIAL JUJ PAHANG SET 1 PN SPM 2019
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang benar mengenai Organisasi Bermotifkan Untung (OBU)?

  answer choices

  Modal daripada kerajaan, sumbangan dan yuran ahli

  Modal daripada pemilik, pinjaman dan keuntungan perniagaan

  Memberi kepuasan dan menjaga kebajikan ahli

  Menjalankan perniagaan secara percuma

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Rajah menunjukkan perubahan bentuk milikan perniagaan.

  Mengapakah Sharin mengambil tindakan tersebut?

  answer choices

  Perniagaan berterusan

  Modal yang lebih besar


  Risiko dapat disebarkan

  Menanggung liabiliti terhad

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Apakah kelebihan memiliki syer dalam Syarikat Awam Berhad berbanding dengan Syarikat Sendirian Berhad?

  answer choices

  Pemilik syer dapat memindahkan milik syer dengan mudah

  Pemilik syer boleh menghadiri mesyuarat agung tahunan

  Pemilik syer berhak memilih ahli lembaga pengarah

  Pemilik syer menanggung liabiliti tidak terhad

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah 3 tujuan usaha sama dilaksanakan?

  answer choices

  Untuk memberikan bantuan kepada perniagaan

  Untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran

  Untuk meningkatkan kedudukan syarikat

  Untuk menambahkan jualan

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang betul tentang sektor primer?

  answer choices

  Melibatkan pemprosesan bahan mentah

  Meliputi aktiviti pengekstrakan sumber semula jadi

  Menghasilkan barang melalui proses transformasi

  Melibatkan aktiviti pembuatan dan pengilangan

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Apakah kelebihan perniagaan bersaiz kecil?

  answer choices

  Meningkatkan keuntungan tahunan

  Kos overhed yang lebih rendah

  Menikmati ekonomi bidangan

  Pelaporan kewangan dirahsiakan

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Rajah berkaitan dengan skala perniagaan

  Apakah X?

  answer choices

  Zon

  Global

  Kebangsaan

  Antarabangsa

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Maklumat di bawah ini berkaitan dengan kesan perubahan yang wujud dari aspek undang-undang.

  Akta X digubal oleh pihak kerajaan bertujuan untuk melarang perniagaan menggunakan hak paten perniagaan lain tanpa mendapat kebenaran

  Apakah akta X ?

  answer choices

  Akta Kontrak 1950

  Akta Syarikat 1965

  Akta Hak Cipta 1987

  Akta Persaingan 2010

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Maklumat di bawah ini berkaitan dengan sejenis pelepasan cukai yang diberikan oleh kerajaan kepada Syarikat XYZ Sdn. Bhd.

   Menyertai promosi kerajaan

   Dikecualikan pembayaran cukai selama 5 tahun

  Apakah jenis pelepasan cukai yang layak diterima oleh syarikat itu?

  answer choices

  Taraf perintis

  Potongan cukai

  Pengecualian cukai

  Elaun pelaburan semula

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan sejenis pengangguran.

  Sektor perniagaan mengutamakan penggunaan mesin-mesin dan jentera bagi menggantikan pekerja


  Apakah jenis pengangguran tersebut?

  answer choices

  Pengangguran teknologi

  Pengangguran bermusim

  Pengangguran struktur

  Pengangguran kitaran

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Apakah kesan inflasi terhadap individu?

  answer choices

  Penambahan stok yang tidak terjual

  Kadar pengangguran bertambah

  Penurunan pendapatan bersih

  Kuasa beli menurun

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan sejenis pasaran.


  Jual beli syer dan sekuriti, pertukaran wang asing, pinjaman dan pelaburan

  Apakah jenis pasaran tersebut?

  answer choices

  Pasaran saham

  Pasaran produk

  Pasaran kewangan

  Pasaran komoditi

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Graf di bawah ini menunjukkan kitaran ekonomi.

  Apakah yang berlaku semasa ekonomi berada pada Fasa II?

  answer choices

  Pendapatan kerajaan merosot

  Pengangguran akan meningkat

  Perniagaan menambahkan pengeluaran produk

  Penduduk mempunyai pendapatan yang mencukupi

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Manakah 2 kelebihan sumber manusia dalaman?

  answer choices

  Memotivasikan pekerja

  Melahirkan idea baharu

  Memperolehi kemahiran yang tinggi

  Memperolehi maklumat pekerja sedia ada

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Pereka fesyen terkenal Rizalmin telah mengeluarkan koleksi fesyen baju kurung menggunakan fabrik satin. Apakah faktor luaran yang telah diambil kira oleh pereka fesyen tersebut?

  answer choices

  Ekonomi

  Teknologi

  Kebudayaan

  Sosiobudaya

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang benar tentang visi?

  Pilih 2 pernyataan

  answer choices

  Menggambarkan matlamat jangka panjang yang ingin dicapai

  Mengambil masa melebihi lima tahun untuk mencapainya

  Menerangkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan

  Menyatakan sebab sesebuah organisasi wujud

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Maklumat di bawah merujuk kepada peranan salah satu bahagian fungsian dalam organisasi.

  • Menjalankan urusan dalaman
  • Mengurus rekod
  • Mengendalikan mesyuarat

  Apakah bahagian fungsian berkenaan ?

  answer choices

  Pentadbiran

  Pengagihan

  Perekodan

  Pemasaran

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan peranan bahagian fungsian kewangan.


  Y berperanan membantu akauntan dalam menyelia rekod kewangan dan mengurus semua bentuk hutang


  Siapakah Y ?

  answer choices

  Pembantu tadbir

  Penyelia akaun

  Pegawai audit

  Pegawai kredit

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Rajah menunjukkan satu proses pengeluaran.

  Apakah input Q?

  answer choices

  Modal

  Tanah

  Teknologi

  Usahawan

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah kepentingan mewujudkan pasaran baharu?

  answer choices

  Membantu mewujudkan peluang pasaran

  Menguasai pasaran yang lebih besar

  Melibatkan dalam pasaran tepu

  Meningkatkan pasaran pekerja

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan peranan pengurusan sumber manusia.

  Syarikat Cutie membayar bonus kepada pekerja yang berprestasi tinggi


  Apakah peranan pengurusan sumber manusia tersebut ?

  answer choices

  Membentuk persekitaran kerja kondusif

  Latihan bagi peningkatan kemahiran

  Menggalakkan kreativiti dan inovasi

  Pemberian insentif yang munasabah

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut menunjukkan kemahiran kebolehkerjaan Muthu dan Samy.

   Muthu – lepasan universiti

   Samy – menjadi tukang paip selama 10 tahun


  Apakah kelebihan Samy berbanding Muthu jika mereka memohon jawatan sebagai penyelia di sebuah kilang batang paip ?

  answer choices

  Berkelayakan dalam bidang tertentu

  Berpengalaman dalam industri tertentu

  Berpengalaman dan berpengetahuan luas

  Berkemahiran tentang produk dan perkhidmatan

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Apakah struktur organisasi yang digunakan secara meluas oleh kebanyakan organisasi?

  answer choices

  Struktur organisasi berdasarkan fungsi

  Struktur organisasi berdasarkan produk

  Struktur organisasi berdasarkan matriks

  Struktur organisasi berdasarkan geografi

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang betul tentang produk siap?

  answer choices

  Barang siap yang sedia dijual dan disimpan di dalam gudang

  Bekalan yang digunakan dalam operasi sesebuah perniagaan

  Barang akhir setelah siap diproses dan sedia untuk dijual

  Bekalan yang digunakan untuk menghasilkan barang lain

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan karya-karya.

  Apakah perlindungan yang layak diterima oleh karya-karya tersebut?

  answer choices

  Paten

  Lesen perisian

  Cap dagangan

  Hak Cipta Terpelihara

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis pembiayaan luaran.

  Kemudahan pembelian akaun penghutang atau invois yang disediakan oleh institusi kewangan


  Apakah jenis pembiayaan luaran tersebut ?

  answer choices

  Pajakan

  Ar-Rahnu

  Sewa beli

  Pemfaktoran

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  Apakah peranan Syarikat Jaminan Kredit ( CGC )?

  answer choices

  Memberi latihan dan bimbingan kepada peniaga

  Membantu usahawan PKS untuk berdaya maju

  Membangunkan infrastruktur asas perniagaan

  Memasarkan produk bagi pihak usahawan PKS

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  Rajah berkaitan rekod kewangan dalam penyata kewangan.

  Apakah Q?

  answer choices

  Penyata Penyesuaian Bank

  Akaun Penerimaan dan Pembayaran

  Akaun Perdagangan dan Untung Rugi

  Penyata Aliran Tunai

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  Apakah Aset Semasa?

  answer choices

  Aset yang mempunyai jangka hayat melebihi setahun

  Aset yang mudah ditukarkan nilai kepada tunai

  Aset yang mempunyai tahap kecairan rendah

  Aset yang dimiliki oleh sebuah syarikat

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  Apakah kepentingan penyata kewangan kepada pembekal (vendor)?

  answer choices

  Memastikan pelaburan mendapat keuntungan yang maksimum

  Mengetahui prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah syarikat

  Mengukur keupayaan syarikat menjelaskan hutang perniagaan

  Menilai kecekapan syarikat sebelum memberi kemudahan kredit

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  Pilih 2 ciri-ciri seorang usahawan

  answer choices

  Kreatif

  Produktif

  Berjimat cermat

  Semangat berpasukan

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  Manakah antara berikut, kelebihan menjadi seorang usahawan kepada masyarakat ?

  answer choices

  Membuka peluang pekerjaan

  Mewujudkan sikap berdikari

  Meminimumkan keuntungan

  Memupuk minat keusahawanan

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  Apakah nisbah yang digunakan untuk menentukan peratusan pertambahan pada kos bagi menentukan harga jualan?

  answer choices

  Pusing ganti aset

  Pulangan atas modal

  Peratusan untung tokokan

  Peratusan untung bersih

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut, manakah ciri-ciri lokasi yang strategik?

  answer choices

  Mudah untuk dikunjungi

  Berhampiran dengan pemborong

  Kemudahan alat yang cukup

  Tumpuan orang ramai

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah merupakan akta penubuhan perniagaan?

  answer choices

  Akta Syarikat 2016

  Akta Hak Cipta 1997

  Akta Perhubungan Industri 1967

  Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sejenis pemilikan perniagaan.

   Liabiliti terhad

   Hayat berterusan

   Entiti berasingan

  Apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut?

  answer choices

  Koperasi

  Milikan Tunggal

  Syarikat Awam Berhad

  Perkongsian Liabiliti Terhad

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah 2 sebab penamatan perniagaan?

  answer choices

  Pertukaran pemilik

  Berhijrah ke luar negara

  Perintah mahkamah

  Berhenti berniaga

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan sejenis dokumen perniagaan.

   Mengandungi maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaannya untuk kegunaan pemilik sendiri

  Apakah dokumen berikut?

  answer choices

  Memo

  Invois

  Nota kredit

  Penyata tunai

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  Apakah dokumen yang akan dihantar kepada pembeli jika berlaku pembelian secara kredit?

  answer choices

  Penyata bank

  Resit rasmi

  Invois

  Memo

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah rancangan perniagaan perlu disediakan oleh usahawan sebelum memulakan perniagaan?

  answer choices

  Memberi gambaran tentang perniagaan yang dirancang

  Memantau dan menilai operasi perniagaan yang akan berjalan

  Menyakinkan agensi kerajaan untuk memberikan kontrak kepada peniaga

  Menangani dan menjangka risiko yang akan dialami dalam perniagaan

Report Quiz
Join a game