Computers

9th

Image

ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 TIN 9

135

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung các tài nguyên như……………, phần mềm, các thiết bị phần cứng,… Từ cần điền vào chỗ trống là

  dữ liệu

  máy tính

  máy in

  mạng

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Mạng máy tính có những lợi ích nào sau đây?

  Chia sẻ dữ liệu, dùng chung  các phần cứng và các phần mềm, trao đổi thông tin

  Dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung các phần mềm, trao đổi thông tin

  Chia sẻ dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung các phần mềm

  Chia sẻ dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, trao đổi thông tin

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính

  Máy tính và internet

  Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn, thiết bị đầu cuối và giao thức truyền thông

  Máy tính, dây cáp mạng và máy in

  Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags