Mathematics

1st

Image

ÔN TẬP TOÁN 4

333

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  3 ngày = …..giờ

  52

  62

  72

  82

 • 2. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Kết quả của phép tính: 74 652 – 54 633 là:

  20039

  20049

  20020

  20019

 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  3 kg 30g = .........g

  33

  303

  3030

  3003

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags