Mathematics, English, Physics

1st -

Professional Development

Image

Rung chuông vàng

137
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Vị nữ vương đầu tiên và cuối cùng của nước ta là ai?

  A. Trưng Trắc

  B. Trưng Nhị

  C. Lý Chiêu Hoàng

  D. Võ Tắc Thiên

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Tác phẩm nào được viết và đóng thành

  sách nặng nhất ở Việt Nam ?

  A. Truyện Lục Vân Tiên

  B. Truyện Kiều

  C. Tấm Cám

  D. Lục Vân Tiên

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Các tế bào máu gồm mấy thành phần?

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?