World Languages

4th

Image

Tuần 1. LTVC 2. Luyện tập cấu tạo của tiếng

17

5 questions

 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Tiếng thường có những bộ phận nào?

  thanh

  âm đầu

  vần

  từ

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Bộ phận nào không thể thiếu trong mỗi tiếng?

  thanh và âm đầu

  âm đầu và vần

  vần và thanh

  âm đầu, vần và thanh

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Tiếng nào trong các tiếng dưới đây có cấu tạo khác với các tiếng còn lại?

  hoài

  âm

  ông

  ú

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags