World Languages

4th

grade

Image

Tuần 1. LTVC 2. Luyện tập cấu tạo của tiếng

17
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Tiếng thường có những bộ phận nào?

  thanh

  âm đầu

  vần

  từ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Bộ phận nào không thể thiếu trong mỗi tiếng?

  thanh và âm đầu

  âm đầu và vần

  vần và thanh

  âm đầu, vần và thanh

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Tiếng nào trong các tiếng dưới đây có cấu tạo khác với các tiếng còn lại?

  hoài

  âm

  ông

  ú

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?