Physics

9th

grade

Image

LÝ 9 ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP - SONG SONG

5
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp?

  bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

  bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

  bằng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

  luôn nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi I, I1, I2 lần lượt là cường độ dòng điện của toàn mạch, cường độ dòng điện qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng?

  I = I1 = I2

  I = I1 + I2

  I ≠ I1 = I2

  I1 ≠ I2

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 = 2Ω , R2 = 5Ω , R3 = 3Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1,2A. Hiệu điện thế hai đầu mạch là:

  10V

  11V

  12V

  13V

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?