World Languages

7th

Image

THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT NAM

220

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Chọn các ý đúng nói về tục ngữ:

  là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh.

  thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân ta về mọi mặt của đời sống sinh hoạt

  thường được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và đưa vào trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của mình

  là một cụm từ hoặc câu mà khi tách chúng ra sẽ không có nghĩa hoặc thiếu nghĩa

  thường phản ánh các quy luật của thiên nhiên, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh nghiệm về con người và xã hội

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn các ý đúng nói về giá trị nghệ thuật của tục ngữ:

  Lối nói ngắn gọn, có vần, có nhịp

  Thường dùng phép ẩn dụ, so sánh

  Các về thường đối xứng nhau cả về hình thức lẫn nội dung

  Giàu hình ảnh, lập luận chặt chẽ

  Thường sử dụng phép đối

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Xét về mặt ngôn ngữ học, tục ngữ có đặc điểm sau:

  Có chức năng định danh, dùng để gọi tên sự vật để chỉ tính chất, hành động

  Là những đơn vị thông báo, là những câu đơn hoạc câu ghép chứa thông báo những nội dung trọn vẹn

  Là một hay nhiều phán đoán.

  Phần lớn là những câu tường thuật, miêu tả

  Là đơn vị tương đương với từ, khi dùng phải kết hợp với các thành phần khác mới tạo thành câu có nghĩa

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags