Quiz
percubaan kimia terengganu 2020
a day ago by
g_24079324_09625
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
50 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara bahan berikut, yang manakah ion?

  answer choices

  zink

  ammonium klorida

  naftalena

  gas oksigen

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  apakah yang dimaksudkan dengan pemalar Avogadro?

  answer choices

  bil zarah dalam 1 mol bahan

  tekanan bagi 1 mol bahan

  isipadu yang dipenuhi oleh 1 mol gas

  jisim bagi 1 mol bahan

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  logam Y bersifat lembut dan berkilat. ia bertindakbalas dengan air menghasilkan satu larutan yang menukarkan kertas litmus merah kepada biru. apakah logam Y?

  answer choices

  ferum

  kuprum

  kalium

  stanum

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara berikut, yang manakah sebatian ion?

  answer choices

  H2O

  SO3

  NH3

  MgBr2

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara berikut, manakah betul tentang elektrolit?

  answer choices

  mempunyai ion-ion yang bergerak bebas dalam keadaan akueus

  wujud sebagai cecair pada suhu bilik

  larut dalam air

  boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara zarah-zarah dalam larutan ammonia, yang manakah menunjukkan sifat alkali?

  answer choices

  H+

  OH-

  NH4+

  NH3

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut garam manakah boleh disediakan melalui tindakbalas pemendakan? (boleh tick lebih dari 1)

  answer choices

  zink nitrat

  barium sulfat

  argentum klorida

  kalium karbonat

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + CO2 + H2O

  Berdasarkan persamaan kimia di atas, apakah perubahan yang dapat diperhatikan untuk menentukan kadar tindakbalas?

  answer choices

  pertambahan isipadu gas yang terbebas

  pertambahn jisim bahan tindakbalas

  pengurangan isipadu larutan bahan tindakbalas

  mendakan yang terbentuk berkurang

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah manakah menunjukkan susunan zarah dalam aloi?

  answer choices
 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  persamaan berikut mewakili tindakbalas antara propena dengan klorin.

  propena + Cl2 ----> Z

  Antara berikut, manakh adalah formula struktur Z?

  answer choices
 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, manakah berlaku semasa proses pengoksidaan?

  answer choices

  kehilangan oksigen

  terima hidrogen

  kehilangan elektron

  pengurangan nombor pengoksidaan

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  apabila zink dilarutkan dalam asid hidroklorik, suhu didapati meningkat. jenis perubahan haba ini digambarkan sebagai

  answer choices

  eksotermik

  isotermik

  endotermik

  poliisotermik

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  che tom ingin membakar tart keju yang manis tetapi mempunyai kurang kalori dan menarik warnanya. bahan apakah yang perlu ditambah ke dalam tart keju itu?

  answer choices

  mononatrium glutamat dan asid benzoik

  mononatrium glutamat dan tartrazina

  aspartam dan asid benzoik

  aspartam dan tartrazina

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan satu model atom. siapakah yang memperkenalkan model ini?

  answer choices

  J.J Thomson

  Ernest Rutherford

  Niels Bohr

  James Chadwick

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan susunan radas untuk menentukan formula empirik kuprum(II) oksida. Gas hidrogen kering mesti dialirkan melalui radas untuk beberapa minit sebelum pemanasan kuprum(II) oksida. Apakah sebab tindakan ini diambil?

  answer choices

  untuk memastikan semua kuprum(II) oksida bertukar kepada kuprum

  untuk mengelakkan kuprum daripada bertindakbalas dengan udara bagi membentuk kuprum(II) oksida

  untuk memastikan semua udara dikeluarkan supaya letupan dapat dielakkan

  untuk mengelakkan air daripada mengalir ke arah piring porselin yang panas dan meretakkan tiub pembakaran

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  jadual menunjukkan nombor proton dan nombor nukleon bagi atom E

  nombor proton = 5

  nombor nukleon = 11


  kumpulan dan kala manakah E terletak dalam jadual berkala?

  answer choices

  kumpulan 2 kala 3

  kumpulan 3 kala 2

  kumpulan 2 kala 13

  kumpulan 13 kala 2

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  jadual menunjukkan susunan elektron atom S dan T. Apakah formula dan jenis ikatan bagi sebatian yang terbentuk antara S dan T?

  answer choices

  ST4 . ikatan kovalen

  S4T , ikatan ionik

  ST4 , ikatan ionik

  S4T , ikatan kovalen

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan suatu sel voltan ringkas. elektrod X adalah terminal negatif. logam manakah yang sesuai digunakan sebagai elektrod X?

  answer choices

  magnesium

  plumbum

  kuprum

  argentum

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  pasangan asid manakah dikelaskan dengan betul?

  answer choices

  asid monobes = asid sulfurik ,

  asid dwibes = asid karbonik

  asid monobes = asid etanoik

  asid dwibes = asid sulfurik

  asid monobes = asid karbonik

  asid dwibes = asid hidroklorik

  asid monobes = asid hidroklorik

  asid dwibes = asid etanoik

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara ion berikut, manakah membentuk mendakan putih yang larut dalam larutan ammonia berlebihan?

  answer choices

  Mg2+

  Al3+

  Zn2+

  Pb2+

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  apakah sifat seramik yang membuatkannya sesuai untuk menjadi lapisan penebat dalam lapisan relau?

  answer choices

  lengai terhadap bahan kimia

  penebat haba

  keras dan kuat

  penebat elektrik

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi satu tindakbalas.

  antara berikut, manakah dilabel dengan betul bagi tenaga pengaktifan?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan perubahan yang berlaku pada lateks secara semulajadi. pilih bahan yang sesuai dicampurkan kepada lateks untuk mempercepatkan perubahan di bawah

  answer choices

  etanol

  asid formik

  larutan kalium nitrat

  larutan natrium hidroksida

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  persamaan kimia berikut menunjukkan tindakbalas antara karbon dengan kuprum (II) oksida

  C + 2CuO ---> CO2 + 2 Cu

  antara penyataan berikut manakah benar berkaitan tindakbalas tersebut (boleh pilih lebih dari 1)

  answer choices

  pepejal perang terhasil

  karbon bertindak sebagai agen pengoksidaan

  nombor pengoksidaan kuprum bertambah dari 0 ke +2

  nombor pengoksidaan kuprum berkurang dari +2 ke 0

 • Question 25
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  HCl + KOH ---> KCl + H2O , Δ H = -57kJmol-1

  Berdasarkan persamaan termokimia di atas, hitung perubahan haba apabila 50cm3 HCl 0.1 moldm-3 bertindakbalas dengan 50cm3 KOH 0.1 moldm-3

  answer choices

  57 J

  285 J

  357 J

  385 J

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan formula struktur X. apakah X?

  answer choices

  sabun

  asid karboksilik

  asid sulfurik

  detergen

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  bahan manakah yang merupakan suatu unsur?

  answer choices

  naftalena

  stim

  air

  neon

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara pasangan sebatian berikut, yang manakah berada dalam siri homolog yang sama?

  answer choices

  C2H4 dan C3H6

  C2H6 dan C3H6

  C2H5OH dan CH3CO2H

  C2H5OH dan C2H5COOH

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  logam Y bertindakbalas dengan klorin menghasilkan pepejal hijau YCl2 atau pepejal perang YCl3 . berdasarkan hasil tindakbalas di atas, dimanakah kedudukan logam Y dalam jadual berkala?

  answer choices

  kumpulan logam alkali

  kumpulan halogen

  kumpulan logam peralihan

  kumpulan gas adi

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  berikut menunjukkan formula kimia bagi dua sebatian. sifat manakah yang sama bagi kedua-dua sebatian?

  # CH3COOCH3

  # CHCl3

  answer choices

  takat lebur

  keterlarutan

  ketumpatan

  jisim molar

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen yang melibatkan sel kimia. penyataan manakh benar tentang eksperimen ini? (pilih 2)

  answer choices

  logam kuprum semakin menipis

  logam zink semakin menipis

  warna biru larutan kuprum(II) sulfat semakin pudar

  enapan perang terbentuk pada elektrod zink

 • Question 32
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan susunan zarah dalam tiga keadaan jirim pada suhu bilik. apakah bahan X, Y dan Z pada suhu bilik?

  answer choices

  X = bromin, Y = naftalena, Z = nitrogen

  X = naftalena, Y = bromin, Z=nitrogen

  X =nitrogen,, Y = bromin, Z= naftalena

  X = naftalena , Y = nitrogen, Z =bromin

 • Question 33
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan satu siri ujian telah dijalankan ke atas larutan Y. antara berikut, manakah kemungkinan larutan Y?

  answer choices

  ferum (II) sulfat

  plumbum (II) sulfat

  ferum (II) klorida

  kuprum (II) karbonat

 • Question 34
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan kesan satu pemberat dijatuhkan ke atas bebola keluli yang terletak di atas bongkah gangsa dan kuprum. apakah sifat yang ditunjukkan oleh bongkah gangsa?

  answer choices

  berkilat

  ringan

  kuat dan keras

  boleh menahan kakisan

 • Question 35
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  0.2 mol pita magnesium bertindakbalas dengan asid nitrik cair berlebihan. selepas 30 saat, didapati 0.05 mol magnesium tertinggal sebagai baki. berapakah kadar tindakbalas purata itu?

  answer choices

  1.7 x 10-3 mol s-1

  1.5 x 10 -3 mol s-1

  2.3 x 10 -3 mol s-1

  5.0 x 10 -3 mol s-1

 • Question 36
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan formula struktur yang mewakili sebatian organik P dan Q. apakah nama sebatian yang terhasil apabila sebatian P bertindakbalas sebatian Q menggunakan asid sulfurik pekat sebagai mangkin

  answer choices

  butil etanoat

  etil butanoat

  propil etanoat

  etil propanoat

 • Question 37
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  magnesium bertindakbalas dengan asid hidroklorik, nyatakan proses yang berlaku kepada magnesium dan ion hidrogen?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 38
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  seorang pelajar ingin mengkaji haba penyesaran menggunakan logam plumbum. Yang manakah larutan yang sesuai digunakan dalam eksperimen ini? (pilih 2)

  answer choices

  zink nitrat

  kuprum (II) nitrat

  argentum nitrat

  magnesium nitrat

 • Question 39
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan seorang kanak-kanak yang demam. ibunya membawa kanak-kanak itu berjumpa doktor. apakah ubat yang doktor akan preskripsikan kepada kanak-kanak?

  answer choices

  aspirin

  barbiturat

  penisilin

  parasetamol

 • Question 40
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  setiap pagi muthu membantu ayahnya mengumpul lateks dari pokok getah. dia mendapati lateks menggumpal selepas beberapa jam. bagaimanakah muthu dapat mengelakkan lateks dari menggumpal?

  answer choices

  tambah larutan ammonia

  tambah larutan natrium klorida

  tambah asid etanoik

  tambah sulfur monoklorida

 • Question 41
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  1.2g unsur X bertindakbalas dengan 8g unsur Y untuk membentuk sebatian yang mempunyai formula XY2. Berapakah jisim atom reltif bagi unsur X? (jisim atom relatif Y = 80)

  answer choices

  9

  12

  24

  40

 • Question 42
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  jadual menunjukkan bilangan neutron dan nombor nukleon bagi atom X dan atom Y. antara berikut, manakah ciri-ciri sebatian yang terbentuk apabila X bertindakbalas dengan Y?

  answer choices

  boleh mengkonduksi elektrik dalam semua keadaan

  larut dalam air

  bertindakbalas dengan alkali

  menghasilkan lebih banyak jelaga apabila terbakar dalam udara

 • Question 43
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  rajah menunjukkan susunan elektron bagi sebatian Q yang terbentuk apabila atom P bertindakbalas dengan atom R

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 44
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  apakah pengubahsuaian yang perlu dilakukan supaya nyalaan mentol lebih terang?

  answer choices

  menggantikan asid sulfurik cair dengan larutan kuprum(II) sulfat

  menggunakan kepingan logam lebih tebal dan lebar

  menggantikan kepingan besi dengan kepingan aluminium

  menggantikan kepingan besi dengan kepingan kuprum

 • Question 45
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  H2SO4 + 2KOH --> K2SO4 + 2H2O

  berapakah isipadu larutan kalium hidroksida 0.5 moldm-3 yang boleh meneutralkan 50.0cm3 asid sulfurik 0.5moldm-3?

  answer choices

  25.0 cm3

  50.0 cm3

  100.0 cm3

  400.0 cm3

 • Question 46
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara pasangan bahan berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk menyediakan kuprum (II) sulfat

  answer choices

  asid sulfurik cair, kuprum (II) karbonat

  ammonium sulfat, kuprum (II) oksida

  asid sulfurik cair, serbuk kuprum

  larutan natrium sulfat, larutan kuprum (II) nitrat

 • Question 47
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  apabila 1.48g butanol, C4H9OH terbakar dalam oksigen berlebihan, haba yang terhasil meningkatkan suhu 500cm3 air dari 28oC ke 53.5oC. apakah haba pembakaran bagi butanol? (jisim atom relatif butanol =74, ,uatan haba tentu = 4.2 Jg-1 0C -1)

  answer choices

  53.55 kJmol-1

  2677.50 kJmol-1

  2940.00 kJmol-1

  7925.40 kJmol-1

 • Question 48
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  jadual menunjukkan isipadu gas hidrogen terkumpul dalam satu eksperimen apabila serbuk zink bertindakbalas dengan asid hidroklorik cair. berapakah kadar tindakbalas purata?

  answer choices

  0.11 cm3 s-1

  0.14 cm3 s-1

  0.66 cm3 s-1

  0.75 cm3 s-1

 • Question 49
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  penguraian plumbum (II) nitrat menghasilkan plumbum(II) oksida, oksigen dan gas berwarna perang. Antara berikut, mankah persamaan kimia seimbang bagi tindakbalas berikut?

  answer choices

  Pb(NO3)2 --> PbO + NO2 + O2

  2Pb(NO3)2 -->2 PbO + 3NO2 + O2

  2Pb(NO3)2 --> 2PbO + 4NO2 + O2

  Pb(NO3)2 --> PbO + NO2 + 5/2 O2

 • Question 50
  120 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code