Computers

6th

grade

Image

Hệ điều hành

637
plays

15 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đâu không phải là hệ điều hành

  Google

  Linux

  Unix

  Ubuntu

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hệ điều hành phổ biến nhất trên máy tính là gì?

  Windows

  Linux

  Mac OS

  Unix

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đâu không phải là vai trò của hệ điều hành

  Tổ chức tương tác giữa người dùng và máy tính

  Tổ chức lưu trữ thông tin

  Sửa chữa phần cứng

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?