pencil-icon
Build your own quiz

World Languages

8th

grade

Image

KT sử 8

0
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Câu 1. Âm mưu thâm độc nhất của Pháp trong việc thành lập Liên bang Đông Dương là gì?

  A. Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.

  B. Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp làm giàu cho tư bản Pháp.

  C. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xoá tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.

  D. Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính.

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Câu 2. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?

  A. Từ năm 1897 đến năm 1912 B. Từ năm 1897 đến năm 1913

  B. Từ năm 1897 đến năm 1913

  C. Từ năm 1897 đến năm 1914

  D. Từ năm 1897 đến năm 1915

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Câu 3. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?

  A. Cướp đoạt ruộng đất.

  B. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp.

  C. Thu tô nặng.

  D. Lập đồn điền.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?