Computers

Image

test mask

29
plays

63 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  CPU (Central Processing Unit) trong máy tính có nhiệm vụ chính là

  Không thực hiện nhiệm vụ nào ở trên

  Lưu trữ dữ liệu

  Truyền dữ liệu

  Nhập xuất thông tin

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Theo bạn, điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện?

  Lây nhiễm vào boot record

  Tự nhân bản

  Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng

  Phá hủy CMOS

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Người và máy tính giao tiếp thông qua :

  Bàn phím và màn hình.

  RAM.

  Tất cả đều đúng .

  Hệ điều hành .

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes