pencil-icon
Build your own quiz

Computers

University

Image

test mask

30
plays

63 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  CPU (Central Processing Unit) trong máy tính có nhiệm vụ chính là

  Không thực hiện nhiệm vụ nào ở trên

  Lưu trữ dữ liệu

  Truyền dữ liệu

  Nhập xuất thông tin

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Theo bạn, điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện?

  Lây nhiễm vào boot record

  Tự nhân bản

  Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng

  Phá hủy CMOS

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Người và máy tính giao tiếp thông qua :

  Bàn phím và màn hình.

  RAM.

  Tất cả đều đúng .

  Hệ điều hành .

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?