BMA - Biologi Tingkatan 4 (Bab 1) Pengenalan Biology
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Biologi memberi maksud..............

  answer choices

  kehidupan dan alam sekitar

  kehidupan dan kajian

  kehidupan dan kesihatan

  kehidupan dan organisma

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah antara bidang biologi berikut berkaitan dengan pertanian ?

  answer choices

  Ekologi

  Anatomi

  Botani

  Entimologi

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ahli virologi mempunyai kepakaran dalam bidang ........

  answer choices

  makanan

  penyakit

  hidupan laut

  ekosistem

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah peralatan perlindungan diri yang perlu digunakan di dalam makmal kecuali

  answer choices

  pelindung mata

  penutup muka

  selipar getah

  baju makmal

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Teknik pengkulturan tisu memerlukan persekitaran yang steril. Peralatan yang manakah diperlukan untuk menjalankan pengkuturan tisu ?

  answer choices

  Stesen pancuran keselamatan

  Kabinet keselamatan biologi

  Kebuk wasap

  Kabinet aliran lamina

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah bentuk maklumat yang boleh anda perolehi dari Malaysian Biosafety and Biosecurity Association (MBBA) ?

  answer choices

  Tatacara penggunaan alatan dalam makmal

  Tatacara penyediaan bahan eksperimen

  Langkah mengurus kemalangan dalam makmal

  Langkah menyingkir bahan radioaktif.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah 1 menunjukkan peralatan yang digunakan untuk menyingkir sisa bahan biologi . Apakah sisa biologi tersebut ?

  answer choices

  Picagari

  Sisa haiwan

  Bahan bertoksik

  Skapel

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah 2 menunjukkan tumpahan merkuri yang berlaku di dalam makmal. Bahan apakah yang perlu anda gunakan untuk menyekat tumpahan merkuri dari terus merebak ?

  answer choices

  Pasir

  Sulfur

  Sodium hidrogen karbonat

  Kalsium karbonat

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Keputusan sesuatu eksperimen akan direkod dalam bentuk jadual. Apakah yang terkandung dalam jalur pertama sesuatu jadual ?

  answer choices

  Pembolehubah manipulasi

  Pembolehubah bergerakbalas

  Pembolehubah bergerakbalas sekunder

  Pembolehubah dimalarkan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah merupakan kesalahan dalam melukis satu graf garis ?

  answer choices

  Paksi X dilabel dengan pembolehubah manipulasi

  Paksi Y dilabel dengan pembolehubah bergerakbalas

  Mengguna pembaris untuk menyambung setiap titik

  Semua titik perlu disambung

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah 3 menunjukkan salah satu satah badan. Namakan satah badan tersebut.

  answer choices

  Satah sagital

  Satal frontal

  Satah melintang

  Satah membujur

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan keratan rentas ?

  answer choices

  Potongan yang dibuat pada sesuatu struktur secara menyerong

  Potongan yang dibuat pada sesuatu struktur secara menyonsang

  Potongan yang dibuat pada sesuatu struktur dari kiri ke kanan atau sebaliknya

  Potongan yang dibuat pada sesuatu struktur dari atas ke bawah atau sebaliknya

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah istilah anatomi yang ditunjukkan oleh rajah 4 ?

  answer choices

  Pandangan anterior

  Pandangan superior

  Pandangan dorsal

  Pandangan lateral

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah antara berikut bukan langkah dalam penyiasatan saintifik ?

  answer choices

  Membina hipotesis

  Mengumpul data

  Menyisih data

  Mentafsir data

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kemahiran proses sains merangkumi ......

  answer choices

  kemahiran menulis laporan

  kemahiran membuat kesimpulan

  kemahiran melakar graf

  kemahiran membuat inferens

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game