Quizizz Bab 7 Perniagaan Tingkatan 5
2 hours ago
g_50311765_42128
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah itu rancangan perniagaan?

  answer choices

  Dokumen bertulis berkaitan perancangan operasi perniagaan

  Dokumen bertulis yang menerangkan kedudukan tapak projek perniagaan

  Dokumen bertulis yang menerangkan latar belakang perniagaan secara terperinci

  Dokumen bertulis yang menerangkan maklumat projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah yang bukan tujuan rancangan perniagaan?

  answer choices

  Memohon pinjaman

  Merancang pelaksanaan perniagaan

  Memudahkan perancangan operasi perniagaan

  Memberi keyakinan kepada bank untuk membiayai kos perlaksanaan perniagaan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maklumat yang tidak terkandung dalam latar belakang perniagaan?

  answer choices

  Bentuk perniagaan

  Sumber pembiayaan

  Pengalaman pemilik

  Kegiatan utama perniagaan

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan elemen rancangan perniagaan


  Menyediakan carta organisasi perniagaan

  Menyediakan senarai keperluan pejabat

  Menyediakan spesifikasi tugas mengikut jawatan


  Apakah elemen tersebut?

  answer choices

  Rancangan operasi

  Rancangan kewangan

  Rancangan pemasaran

  Rancangan pentadbiran

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan yang berikut berkaitan dengan satu elemen rancangan perniagaan.


  Merangkumi keperluan operasi perniagaan seperti carta aliran proses operasi, keperluan bahan mentah, dan perbelanjaan operasi perniagaan.


  Apakah elemen tersebut?

  answer choices

  Rancangan operasi

  Rancangan kewangan

  Rancangan pemasaran

  Rancangan pentadbiran

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah fungsi rancangan operasi?

  answer choices

  Merangka strategi pemasaran

  Menghuraikan aktiviti berkaitan pengeluaran

  Menerangkan kerja berkaitan aktiviti pengeluaran

  Menganggarkan penerimaan dan pembayaran tunai bagi projek yang dijalankan

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah fungsi rancangan operasi?

  answer choices

  Merangka strategi pemasaran

  Menghuraikan aktiviti berkaitan pengeluaran

  Menerangkan kerja berkaitan aktiviti pengeluaran

  Menganggarkan penerimaan dan pembayaran tunai bagi projek yang dijalankan

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah elemen penting dalam rancangan perniagaan yang menjadi rujukan utama pihak luar dalam memberikan pinjaman?

  answer choices

  Rancangan operasi

  Rancangan kewangan

  Rancangan pemasaran

  Rancangan pentadbiran

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang ditunjukkan dalam proforma Penyata Aliran Tunai?

  answer choices

  Carta aliran proses

  Jumlah keperluan tunai

  Jangkaan kedudukan tunai pada tempoh masa tertentu

  Perbelanjaan operasi perniagaan yang perlu dikurangkan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elemen manakah dalam rancangan perniagaan yang memberi gambaran ringkas yang spesifik berkaitan dengan projek yang dijalankan?

  answer choices

  Objektif projek

  Rancangan operasi

  Ringkasan eksekutif

  Kedudukan tapak projek

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat yang berikut terkandung dalam salah satu elemen yang terdapat dalam rancangan perniagaan


  Keperluan bahan mentah

  Senarai mesin dan peralatan


  Apakah elemen tersebut?

  answer choices

  Rancangan operasi

  Rancangan pemasaran

  Rancangan kewangan

  Rancangan pentadbiran

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elemen X dalam rancangan perniagaan melampirkan Penyata Aliran Tunai perniagaan. Apakah elemen X?

  answer choices

  Rancangan operasi

  Rancangan pemasaran

  Rancangan kewangan

  Rancangan pentadbiran

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elemen manakah dalam rancangan perniagaan yang mengandungi malumat senarai keperluan pejabat?

  answer choices

  Rancangan operasi

  Rancangan pemasaran

  Rancangan kewangan

  Rancangan pentadbiran

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rancangan perniagaan juga dikenal sebagai


  I Kertas kerja

  II Kertas cadangan

  III Pelan induk perniagaan

  IV Pelan hala tuju perniagaan

  answer choices

  I dan II

  I dan III

  II dan IV

  III dan IV

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, manakah kepentungan rancangan perniagaan? Beri dua jawapan

  answer choices

  Merancang sumber pembiayaan

  Membolehkan perniagaan mengaut keuntungan

  Memberi panduan kepada pihak pengurusan tentang cara mengatasi kerugian

  Meyakinkan pihak pelabur atau bank

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pihak manakah yang berkepentingan terhadap rancangan perniagaan? Beri dua jawapan

  answer choices

  Pelabur

  Kerajaan

  Pihak bank

  Para pesaing

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan kepentingan rancangan perniagaan kepada usahawan?

  I Sebagai alat kawalan

  II Sebagai alat penanda aras

  III Sebagai alat pengukur

  IV Sebagai alat komunikasi

  answer choices

  I & II

  I & IV

  II & III

  III & IV

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang memerlukan rancangan perniagaan selain usahawan?

  answer choices

  Tiada sesiapa

  Pembekal

  Graduan universiti

  Guru sekolah

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang mana perlu ada dalam ringkasan eksekutif?

  answer choices

  Bentuk perniagaan

  Peta lokasi perniagaan

  Rancangan operasi

  Rancangan pemasaran

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang dibincangkan dalam rancangan kewangan?

  answer choices

  Menerangkan secara terperinci tentang aktiviti perniagaan untuk memasarkan produk dan perkhidmatan bagi mencapai objektif pemasaran organisasi

  Menjelaskan perancangan organisasi untuk memperoleh sumber pembiayaan dan penggunaan dana untuk jangka masa panjang dan pendek

  Menjelaskan rangkaian aktiviti pengeluaran yang akan dijalankan oleh sesebuah organisasi untuk menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan

  Menerangkan semua maklumat yang berkaitan dengan sumber manusia dan kos pentadbiran yang berlaku di bahagian pentadbiran sesebuah organisasi

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang mana definisi sasaran pelanggan yang betul?

  answer choices

  Anggaran keuntungan yang akan diperoleh dalam tempoh masa tertentu

  Kumpulan pelanggan yang bakal menggunakan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi

  Anggaran jualan yang akan diperoleh dalam tempoh masa tertentu

  Anggaran bilangan pelanggan yang mengambil tahu tentang produk atau perkhidmatan

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang mana definisi sasaran jualan yang betul?

  answer choices

  Anggaran keuntungan yang akan diperoleh dalam tempoh masa tertentu

  Amaun jualan yang diterima selepas ditolak semua kos perniagaan

  Anggaran jualan yang akan diperoleh dalam tempoh masa tertentu

  Amaun jualan yang berjaya diperoleh selepas tempoh masa tertentu

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentingan rancangan perniagaan kepada Pekerja?

  answer choices

  bantu menjustifikasikan permohonan usahawan bagi pembiayaan perniagaan

  meyakinkan bahawa perniagaan tersebut mampu memenuhi keperluan kontrak kerja dengan baik dan berterusan

  memberikan pendedahan terhadap matlamat organisasi serta peranan yang dimainkan oleh mereka

  meyakinkan terhadap kemantapan perancangan perniagaan untuk memperoleh bekalan bahan mentah atau barang niaga secara kredit

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elemen manakah yang perlu dimuatkan dalam rancangan perniagaan?

  answer choices

  Latar belakang projek

  Lokasi tapak projek

  Kedudukan tapak projek

  Objektif tapak projek

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah rancangan perniagaan perlu disediakan oleh usahawan sebelum memulakan perniagaan?

  answer choices

  Memberi gambaran tentang perniagaan yang dirancang

  Menilai operasi perniagaan yang telah dijalankan

  Meyakinkan agensi kerajaan untuk memberikan tender kepada usahawan

  Menangani risiko yang pernah dialami serta menjangka risiko yang akan berlaku

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game