Kuiz Biologi T4 Bab 9 : Ekosistem Terancam Siri 1
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah tersebut menunjukkan sebuah tasik yang terletak berdekatan dengan tanah pertanian.

  Apakah kesan populasi organisma Q yang banyak terhadap tasik?

  answer choices

  peningkatan kandungan oksigen

  keperluan oksigen biokimia (BOD) berkurang

  menghalang kemasukan cahaya matahari ke dalam tasik

  peningkatan bilangan haiwan akuatik

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Satu eksperimen dijalankan untuk menentukan nilai keperluan oksigen biokimia (BOD) di beberapa zon berlainan sebatang sungai.

  Rajah itu menunjukkan graf kepekatan oksigen terlarut di zon A,B,C dan D.

  Zon manakah yang paling tercemar?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah tersebut menunjukkan suatu aktiviti berdekatan dengan sungai.

  Apakah kesan aktiviti tersebut terhadap ekosistem sungai?

  answer choices

  Nilai (BOD) dalam air berkurang

  populasi alga berkurang

  suhu air sungai bertambah

  bilangan aras trof bertambah

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Langkah-langkah berikut diambil untuk menyiasat tahap pencemaran air di sebatang sungai.

  Antara urutan berikut,yang manakah menunjukkan prosedur untuk menyiasat aras pencemaran sungai di sungai itu?

  answer choices

  R-P-S-Q

  Q-P-R-S

  P-Q-R-S

  Q-R-S-P

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sungai P mempunyai nilai keperluan oksigen biokimia (BOD) yang tinggi. Antara pernyataan berikut,yang manakah benar tentang sungai P?

  answer choices

  sungai ini tercemar

  aktiviti bakteria aerob sangat rendah

  kandungan oksigen terlarut sangat tinggi

  sungai mengandungi banyak haiwan akuatik

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara bahan berikut,yang manakah menyebabkan eutrofikasi?

  answer choices

  baja

  insektisid

  herbisid

  karbon dioksida

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembakaran bahan api fosil membebaskan sulfur dioksida. Bagaimanakah sulfur dioksida turun ke bumi sebagai hujan asid?

  answer choices

  berpadu dengan karbon dioksida

  berpadu dengan wap air

  berpadu dengan asid cair

  berpadu dengan oksigen

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut merupakan aktiviti semasa eutrofikasi sesuatu kolam.

  Apakah urutan yang betul bagi eutrofikasi?

  answer choices

  R,Q,P,S,T

  R,S,P,T,Q

  R,P,S,Q,T

  R,P,Q,S,T

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Graf tersebut menunjukkan populasi organisma dan nilai BOD sebatang sungai apabila bahan kumbahan disalurkan ke dalamnya.

  Apakah yang menyebabkan peningkatan populasi alga di titik X?

  answer choices

  di titik X,persaingan untuk oksigen berkurang

  di titik X,kandungan bahan organik adalah tinggi

  di titik X,nilai BOD adalah rendah

  di titik X,terdapat sebilangan besar organisma mati yang merupakan makanan alga.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Graf dalam rajah tersebut menunjukkan kepekatan oksigen terlarut di sepanjang sebatang sungai.Pada titik manakah kumbahan disalurkan kedalam sungai?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah ini menunjukkan stesen janakuasa arang batu dan sebuah hutan yang berdekatan.

  Antara berikut, yang manakah merupakan sebab kemungkinan pokok di hutan mengalami pertumbuhan yang terbantut dan kehilangan daun?

  answer choices

  karbon dioksida

  suhu tinggi

  angin kuat

  sulfur dioksida

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut,yang manakah kesan pencemaran terma?

  answer choices

  eutrofikasi

  pertumbuhan alga dengan cepat

  indeks pencemaran udara meningkat

  pemanasan global

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan satu fenomena alam sekitar.

  Apakah fenomena tersebut?

  answer choices

  pencemaran udara

  eutrofikasi

  kesan rumah hijau

  penipisan lapisan ozon

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan pemanasan global akibat penyahutanan?

  answer choices

  hakisan tanah dan pencemaran udara

  pencemaran udara dan peningkatan aras laut

  peningkatan aras laut dan perubahan corak iklim

  perubahan corak iklim dan penipisan lapisan ozon

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah tersebut menunjukkan fenomena alam iaitu kesan rumah hijau.

  Apakah gas yang terlibat?

  answer choices

  karbon dioksida dan karbon monoksida

  kloroluorokarbon dan sulfur dioksida

  karbon dioksida dan klorofluorokarbon

  karbon dioksida dan sulfur dioksida

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game