QUIZ
PERNIAGAAN TINGKATAN 5 [BAB 1]
a year ago by
20 questions
Q.

Apakah maksud pengurusan sumber manusia

answer choices

Satu usaha penbangunan pekerja dalam sesebuah organisasi bertujuan untuk memberikan latihan dan pembangunan yang mencukupi kepada pekerja

Satu usaha pbangunan pekerja dalam sesebuah organisasi bertujuan untuk menarik, membangun dan mengekalkan pekerja yang berprestasi tinggi

Q.

Maklumat manakah yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia

answer choices

Analisis kerja

Analisis pekerja

Q.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan fungsi pengurus sumber manusia?

I. Pengantara

II. Perancang

III. Penilai

IV. Penyelaras

answer choices

I dan IV

II dan III

Q.

Apakah maksud perancangan keperluan sumber manusia?

answer choices

Mengenal pasti keperluan dan kehendak pekerja dalam sesebuah organisasi

Mengenal pasti kelayakan akademik, pengalaman, kemahiran dan latihan yang dimiliki oleh pekerja

Q.

Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis dokumen formal yang digunakan dalam perancangan sumber manusia.

.....Dokumen ini menggariskan kelayakan yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja dalam melaksanakan sesuatu tugas......

Apakah dokumen tersebut?

answer choices

Penghuraian kerja

Spesifikasi tugas

Q.

Apakah jenis penamatan kontrak perkhidmatan yang akan berlaku ke atas seorang pekerja yang terlibat dalam kesalahan penyalahgunaan aset di sesebuah organisasi?

answer choices

Penamatan perkhidmatan secara sukarela

Penamatan perkhidmatan secara tindakan disiplin

Q.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan faedah yang diberikan kepada pekerja dalam sesebuah organisasi?

I. Elaun

II. Insurans berkelompok

III. Komisen

IV. Insurans nyawa

answer choices

I dan IV

II dan III

Q.

Apakah maksud gaji asas?

answer choices

Bayaran yang dibayar kepada pekerja tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan

Bonus, elaun dan komisen yang dibayar kepada pekerja tetap organisasi

Q.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan tujuan penilaian prestasi pasukan?

I. Mengenal pasti ahli kumpulan yang berkualiti

II. Memastikan objektif organisasi tercapai

III. Mengenal pasti daya usaha ahli pasukan

IV. Memastikan objektif pasukan dapat dicapai

answer choices

I dan II

I dan IV

Q.

Syarikat B&J Bhd mempunyai banyak cawangan di negara luar. Apakah jenis struktur organisasi yang sesuai untuk syarikat tersebut?

answer choices

Struktur organisasi berdasarkan matriks

Struktur organisasi berdasarkan geografi

Q.

Pernyataan manakah yang tepat tentang maksud pengusan sumber manusia?

answer choices

A. Satu usaha mengenal pasti dan mengambil pekerja baharu dalam organisasi

B. Merujuk kepada pendekatan dan cara mengurus pekerja organisasi secara tetap

C. Satu usaha pembangunan tenaga kerja strategik untuk mencapai matlamat organisasi

D. Aktiviti melatih pekerja baharu untuk mencapai matlamat jangka panjang organisasi

Q.

Maklumat manakah yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia?

answer choices

A. Analisis kerja

B. Analisis pekerja

C. Analisis pekerjaan

D. Analisis prestasi pekerja

Q.

Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi pengurusan sumber manusia?


i. Merancang sumber manusia

ii. Mengupah sumber manusia

iii. Memberhentikan sumber manusia

iv. Menilai sumber manusia

answer choices

A. i dan ii

B. i dan iv

C. ii dan iii

D. iii dan iv

Q.

Pada pandangan anda, mengapakah pemberian insentif yang munasabah kepada pekerja penting bagi organisasi?


i. Menjamin kesetiaan pekerja

ii. Dapat meningkatkan imej syarikat

iii. Dapat meningkatkan motivasi pekerja

iv. Dapat meningkatkan kreativiti pekerja

answer choices

A. i dan ii

B. i dan iii

C. ii dan iv

D. iii dan iv

Q.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan pengurusan sumber manusia?


i. Pengagihan sumber manusia secara sama rata

ii. Prestasi sumber manusia sentiasa dipantau

iii. Pengagihan sumber manusia secara berkesan

iv, Disiplin dan perlakuan sumber manusia sentiasa dikawal

answer choices

A. i dan ii

B. i dan iv

C. ii dan iii

D. iii dan iv

Q.

Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi pengurusan sumber manusia?


i. Pengantara

ii. Perancang

iii. Penilai

iv. Penyelaras

answer choices

A. i dan ii

B. i dan iv

C. ii dan iii

D. iii dan iv

Q.

Salah satu peranan pengurusan sumber manusia ialah memantapkan budaya profesional. Bagaimanakah pemantapan budaya profesional dapat membantu organisasi?


i. Pekerja dapat menjalankan tugas dengan cekap

ii. Dapat menggalakkan kreativiti dan inovasi

iii. Dapat meningkatkan jualan perniagaan

iv. Dapat meningkatkan imej organisasi

answer choices

A. i dan ii

B. ii dan iii

C. ii dan iv

D. iii dan iv

Q.

Dokumen formal manakah yang tergolong dalam analisis kerja?

answer choices

A. Penghuraian kerja

B. Pengkhususan kerja

C. Penafsiran kerja

D. Penilaian kerja

Q.

Maklumat di atas berkaitan dengan sejenis dokumen formal yang digunakan dalam perancangan sumber manusia. Apakah dokumen tersebut?

answer choices

A. Kelayakan kerja

B. Penghuraian kerja

C. Spesifikasi kerja

D. Pengkhususan kerja

Q.

Maklumat di atas berkaitan dengan peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Apakah peranan pengurusan sumber manusia tersebut?

answer choices

A. Membentuk persekitan kerja yang positif dan harmoni

B. Pemberian insentif yang munasabah

C. Pemberian faedah yang menggalakkan

D. pemantapan budaya profesional

Quizzes you may like
15 Qs
Bangun Ruang Sisi Datar
1.3k plays
10 Qs
Matematika Peminatan - Eksponen
1.5k plays
10 Qs
Jawi ( Imbuhan )
1.6k plays
10 Qs
Try Out Program Linear
1.5k plays
15 Qs
Bilangan Bulat
780 plays
15 Qs
Bilangan Berpangkat
1.0k plays
10 Qs
Prinsip Perakaunan Kuiz
3.5k plays
10 Qs
Bilangan Bulat
3.2k plays
Why show ads?
Report Ad