แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องสถิติ ม.2
2 days ago
momaysweety
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นกระบวนการทางสถิติ

  answer choices

  การคิดปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำเสนอข้อมูล

  การเก็บรวบรวมข้อมูล การอ่านข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำเสนอข้อมูล

  การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำเสนอข้อมูล

  การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การพิมพ์ข้อมูล

 • Question 2
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ

  answer choices

  เพศ

  อายุ

  น้ำหนัก

  คะแนนสอบ

 • Question 3
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

  answer choices

  หมายเลขโทรศัพท์

  ยี่ห้อ

  ภาษา

  คะแนนสอบ

 • Question 4
  30 seconds
  Report question
  Q.

  dot plot คืออะไร

  answer choices

  แปลงจุด

  ทำเป็นจุดๆ

  แผนภาพจุด

  แผนภาพต้น-ใบ

 • Question 5
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การนำเสนอข้อมูล ด้วยแผนภาพต้น-ใบ เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง

  answer choices

  4 ส่วน คือ ราก ลำต้น กิ่ง ใบ

  3 ส่วน คือ กิ่ง ก้าน ใบ

  2 ส่วน คือ ลำต้น ใบ

  ไม่มีข้อใดถูก

 • Question 6
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ฮิสโทแกรม มีลักษณะคล้ายสิ่งใด

  answer choices

  แผนภูมิรูปภาพ

  แผนภูมิแท่ง

  แผนภูมิวงกลม

  ไม่มีข้อใดถูก

 • Question 7
  45 seconds
  Report question
  Q.

  คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้

  5, 7, 10, 6, 5, 4, 4, 8, 5 และ 10 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียน 10 คน

  answer choices

  4 คะแนน

  5 คะแนน

  6 คะแนน

  7 คะแนน

 • Question 8
  30 seconds
  Report question
  Q.

  10, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 27, 32 มัธยฐานข้อข้อมูลนี้ คือ เท่าไร

  answer choices

  13

  17

  21

  32

 • Question 9
  30 seconds
  Report question
  Q.

  5, 7, 4, 8, 7, 11, 7, 4, 10 และ 8 ฐานนิยมของข้อมูลคือเท่าไร

  answer choices

  5

  6

  7

  8

 • Question 10
  30 seconds
  Report question
  Q.

  จงบอกชื่อครูผู้สอนรายวิชานี้

  answer choices

  ครูธนัญา จงไกรจักร์

  ครูธนันญา จงไกรจักร์

  ครูธนัญญา จงไกรจักร

  ครูธนัญญา จงไกรจักร์

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game