QUIZ
PERNIAGAAN SPM 2019 SET 1
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
34 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan penubuhan organisasi bermotifkan untung (OBU)?

  answer choices

  membantu golongan yang kurang berkemampuan

  meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan

  menyediakan premis perniagaan kepada usahawan

  menawarkan produk yang diminta oleh pengguna

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah antara berikut persamaan di antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad?

  answer choices

  modal yang besar

  liabiliti terhad

  kewangan dirahsiakan

  syer bebas dipindah milik

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan pemilikan perniagaan.


  • Firma Guaman Aaron & Malek


  Manakah yang benar berkaitan ciri pemilikan perniagaan di atas?

  answer choices

  rakan kongsi tidak melebihi 50 orang

  jangka hayat perniagaan berterusan

  penyata kewangan tidak dirahsiakan

  menanggung liabiliti tidak terhad

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aktiviti manakah yang terlibat dalam sektor sekunder?

  answer choices

  Suhaimi terlibat dengan kerja cari gali gas asli

  Badrul menjual sayur-sayuran ke pasar tani

  Adilah bekerja di kilang pembuatan roti

  Latifah adalah pemandu pelancong di Resort Sri Bayu

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah merujuk kepada cabaran perniagaan bersaiz sederhana?

  answer choices

  pengkhususan kerja yang terhad

  peningkatan dalam kos pengeluaran

  pematuhan undang-undang fleksibel

  persaingan mendapatkan tenaga kerja

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah antara berikut ciri Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)?

  answer choices

  Entiti berasingan

  Liabiliti tidak terhad

  Tiada had maksimum ahli

  Penyata kewangan diumumkan

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah merupakan peranan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)?

  answer choices

  menaja pembangunan perniagaan setempat

  menyediakan bantuan sumber pembiayaan

  menggubal undang-undang kecil perniagaan

  memungut hasil pembayaran dibuat peniaga

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan suatu jenis gaya pengurusan.


  • Encik Sofian seorang majikan di Syarikat Alpa Sdn Bhd menunjukkan tindakan tegas dalam mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan.


  Apakah gaya pengurusan yang diamalkan oleh Encik Sofian?

  answer choices

  gaya pengurusan laissez-faire

  gaya pengurusan demokratik

  gaya pengurusan autokratik

  gaya pengurusan sokongan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan suatu jenis gaya pengurusan.


  -En. Sofian seorang majikan di Syarikat Alpa Sdn Bhd menunjukkan tindakan tegas dalam mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan.


  Apakah gaya pengurusan yang diamalkan oleh En. Sofian?.

  answer choices

  Gaya pengurusan laissez-faire

  Gaya pengurusan demokratik

  Gaya pengurusan autokratik

  Gaya pengurusan sokongan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat di bawah berkaitan sejenis pelepasan cukai.


  -diberikan kepada perniagaan berstatus Koridor Raya Multimedia (MSC)

  -terlibat dalam industri teknologi tinggi


  Apakah jenis pelepasan cukai tersebut?

  answer choices

  elaun pelaburan semula

  elaun cukai pelaburan

  pengecualian cukai

  potongan cukai

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan misi?

  answer choices

  pernyataan berkaitan hala tuju perniagaan

  pernyataan berkaitan wawasan perniagaan

  pernyataan berkaitan tujuan utama perniagaan

  pernyataan berkaitan sasaran khusus perniagaan

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan kepada perniagaan akibat gagal mencapai matlamat dan objektif?

  answer choices

  pekerja dihentikan

  perniagaan terpksa ditutup

  pengeluaran perlu dikurangkan

  perniagaan tidak dapat dikembangkan

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, manakah faktor dalaman yang mempengaruhi perubahan kepada persekitaran perniagaan?


  i sosio budaya

  ii undang-undang

  iii sumber manusia

  iv teknologi maklumat

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah benar tentang kos tetap?

  answer choices

  kos yang dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran

  kos yang malar pada setiap tingkat pengeluaran

  kos air dan elektrik adalah contoh kos tetap

  kos diperolehi dengan menambah kos berubah

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah peranan pengurusan sumber manusia berkaitan latihan dan pembangunan?

  answer choices

  program induksi untuk pekerja baharu

  membentuk sistem pertukaran pekerja

  kemudahan pengangkutan kepada pekerja

  menubuhkan kesatuan sekerja menyuarakan ketidakpuasan

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Puan Rosni merupakan seorang pekerja di bahagian fungsian jualan sebuah syarikat. Apakah tugas beliau?.

  answer choices

  menentukan pemilihan pembekal yang bersesuaian

  menyediakan sebut harga yang dikehendaki pelanggan

  memastikan pelanggan mendapat perkhidmatan yang baik

  menjalankan proses transformasi input untuk menghasilkan output

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan suatu saluran pengagihan.


  Pengeluar - Peruncit - Pengguna


  Barangan yang manakah sesuai untuk saluran di atas?

  answer choices

  perabot

  sayur-sayuran

  gula dan beras

  buku dan majalah

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, manakah elemen input dalam proses pengeluaran?


  i. teknologi

  ii. usahawan

  iii. bangunan

  iv. bahan mentah

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan peranan satu bahagian fungsian dalam organisasi.


  -mengurus rekod

  -mengendalikan mesyuarat

  -menyediakan dokumen syarikat


  Apakah bahagian fungsian tersebut?

  answer choices

  kewangan

  pentadbiran

  sumber manusia

  teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  perngurusan sumber manusia

  i perancangan sumber manusia

  ii x

  iii perkhidmatan pekerja dan kebajikan

  iv latihan dan pembangunan


  Apakah x?

  answer choices

  kemudahan pekerja semasa bertugas

  perkhidmatan kesatuan pekerja

  proses pengambilan pekerja

  latihan dan pembangunan

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah benar tentang Lesen Perisian?

  answer choices

  hak ekslklusif pemilik terhadap perisian ciptaannya

  hasil kreativiti yang dilindungi undang-undang

  reka bentuk yang dimiliki sepenuhnya oleh pemilik

  perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah merupakan sumber pembiayaan dalaman?


  i Rezab

  ii Sewa Beli

  iii overdraf bank

  iv Simpanan peribadi

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kelebihan pembiayaan secara sewa beli kepada pembeli?

  answer choices

  aset menjadi hak milik selepas pendahuluan dibayar

  jumlah bayaran keseluruhan adalah rendah

  tempoh bayaran balik yang panjang

  kos penyelenggaraan ditanggung pembeli

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar menunjukkan logo satu agensi kerajaan.


  Bagaimanakah agensi tersebut dapat membantu usahawan?

  answer choices

  menyediakan modal untuk memulakan perniagaan

  menyediakan khidmat nasihat memulakan perniagaan

  memberikan latihan kemahiran pengurusan perniagaan

  membantu dalam pemilihan lokasi perniagaan

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut adalah berkaitan nisbah semasa Perniagaan Dinamik.

  -Nisbah Semasa 5:1


  Manakah benar tentang justifikasi tersebut?

  answer choices

  perniagaan menjana keuntungan RM5 atas setiap RM1 aset semasa

  perniagaan menggunakan RM1 bagi mendapatkan RM5 aset semasa

  perniagaan memperolehi RM1 atas setiap RM5 modal dilaburkan

  perniagaan mempunyai RM5 bagi mengurangkan RM1 liabiliti semasa

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan jenis Penyata Kewangan.


  -menunjukkan harta dan hutang perniagaan

  -mengandungi butiran aset semasa dan liabiliti semasa


  Apakah jenis Penyata Kewangan tersebut?

  answer choices

  Penyata Pendapatan

  Kunci Kira-Kira

  Penyata Aliran Tunai

  Belanjawan Tunai

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah item yang merujuk kepada liabiliti semasa?

  answer choices

  Overdraf

  Pinjaman

  Kenderaan

  Gadai Janji

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  maklumat berikut berkaitan pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan sesebuah syarikat.


  • membuat pertimbangan pemberian ganjaran
  • perbandingan prestasi kewangan


  Siapakah pihak yang dimaksudkan di atas?

  answer choices

  Pihak pengurusan

  Pemegang saham

  Pelabur

  Vendor

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat bawah berkaitan taksiran penyata kewangan menggunakan analisis nisbah asas.


  X :

  i. Pusing ganti aset

  ii. Pusing ganti stok


  Apakah X?

  answer choices

  analisis nisbah untung

  analisis nisbah kecairan

  analisis nisbah kecekapan

  analisis titik pulang modal

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah merupakan kekuatan diri usahawan?

  answer choices

  menyelesaikan masalah besar terlebih dahulu

  kemahiran pembangunan karakter diri

  perhubungan baik dengan masyarakat

  fokus untuk mencapai untung maksimum

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mankah pihak Badan Berkanun yang memberi bantuan pinjaman kepada usahawan?

  answer choices

  Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

  Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

  Perbadanan Jaminan Kredit Malaysia Berhad (CGC)

  Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Puan Saadiah pemilik Butik Sri Anggerik mengeluarkan wang tunai daripada perniagaan untuk membayar yuran pengajian anaknya di Kolej Bestari.


  Apakah dokumen perniagaan yang terlibat?

  answer choices

  Resit

  Memo

  Invois

  Cek

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan sejenis dokumen perniagaan.


  • dokumen X digunakan untuk memaklumkan penjaga jumlah hutang yang perlu dibayar


  Apakah dokumen X?

  answer choices

  Resit

  Invois

  Penyata bank

  Baucar pembayaran

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan kaedah promosi.


  • kos siaran ditanggung pihak media massa
  • mempunyai kredibiliti yang tinggi


  Apakah kaedah promosi tersebut?

  answer choices

  Publisiti

  Pengiklanan

  Promosi Jualan

  Jualan langsung

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code