TRIAL MUAR PN SPM 2019
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah benar tentang tujuan perniagaan?

  answer choices

  Mewujudkan peluang pekerjaan

  Membantu masyarakat setempat

  Meningkatkan pendapatan Negara

  Menawarkan barang dan perkhidmatan


 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Rajah menunjukkan perubahan bentuk milikan perniagaan.

  Mengapakah Afieqa mengambil tindakan tersebut? 2 alasan.

  answer choices

  Perniagaan berterusan

  Menanggung liabiliti terhad

  Dapat berkongsi kepakaran

  Mengumpul modal lebih besar

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Rajah berkaitan dengan sektor perniagaan. Antara berikut, manakah yang mewakili X?

  answer choices

  Pertanian

  Perlombongan

  Perhotelan

  Perhutanan

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan trend persekitaran perniagaan. Apakah trend persekitaran yang berlaku dalam situasi diatas?


  Puan Salmah mempunyai beberapa orang pekerja yang sangat rajin, kreatif, berdisplin dan berkemahiran. Hal ini menyebabkan perniagaan Restoran Puan Salmah semakin maju.

  answer choices

  Trend meningkat, faktor luaran

  Trend menurun, faktor luaran

  Trend menurun, faktor luaran

  Trend meningkat, faktor dalaman

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan DUA peranan kerajaan untuk menangani masalah perniagaan?.

  answer choices

  Dasar Kewangan

  Dasar Pembangunan

  Dasar Pendidikan

  Dasar Fiskal

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Gambar menunjukkan amalan gaya hidup sihat yang mempengaruhi persekitaran perniagaan.


  Apakah faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan tersebut?

  answer choices

  Teknologi

  Pemasaran

  Penyelidikan dan Pembangunan

  Sosiobudaya

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah DUA organisasi bermotifkan untung?

  answer choices

  Majlis Belia Malaysia

  Syarikat Pertiwi KK Sdn.Bhd.

  Kedai Makanan Sedap Mak Sami

  Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Mary

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Rajah menunjukkan ciri-ciri SMART.

  Antara yang berikut, yang manakah mungkin sekali ialah Q?

  answer choices

  Boleh difahami

  Boleh dicapai

  Jangka masa

  Ringkas

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan tujuan penetapan X.

  Apakah X?

  answer choices

  Visi

  Misi

  Objektif

  Sasaran

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut merupakan tujuan utama suatu bahagian fungsian.

  Menjalankan operasi sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar

  Apakah bahagian fungsian yang dimaksudkan?

  answer choices

  Kewangan

  Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

  Pentadbiran

  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut, apakah DUA bahagian fungsian yang perlu ditubuhkan bagi sebuah perniagaan pusat tuisyen?

  answer choices

  Pembelian

  Pengagihan

  Kewangan

  Pentadbiran

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Gambar berkaitan dengan aplikasi teknologi maklumat.

  Mengapakah penggunaan aplikasi tersebut penting kepada sesebuah organisasi?

  answer choices

  Mengurangkan gangguan dalam komunikasi

  Meningkatkan komunikasi di kalangan pekerja

  Maklumat dapat disampaikan dengan lebih tepat

  Maklumat dapat dihantar dengan mudah dan cepat

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  DUA Pernyataan manakah merupakan peranan bahagian fungsian jualan kepada perniagaan besar?

  answer choices

  Menyediakan sebut harga produk yang diminta oleh pengguna

  Menjawab pertanyaan pengguna tentang produk yang dijual

  Membantu fungsian pemasaran dalam usaha mempromosi produk dan perkhidmatan

  Memaklumkan bahagian fungsian pembelian tentang jenis bahan dan kuantiti yang diperlukan

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut merupakan sejenis pengurusan yang diamalkan di sebuah organisasi perniagaan


  Y merupakam satu proses perancangan, pengagihan, pengawalan dan kepimpinan modal insan.

  Apakah yang berkaitan dengan Y?

  answer choices

  Pengurusan sumber kewangan

  Pengurusan sumber teknologi

  Pengurusan sumber manusia

  Pengurusan sumber fizikal

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Apakah peranan yang dimainkan oleh majikan yang menyediakan skim kesihatan dan keselamatan pekerja dalam organisasi?

  answer choices

  Membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni

  Membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran

  Pemberian insentif yang munasabah

  Pemantapan budaya profesional

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Manakah pernyataan yang tepat tentang sistem penggajian berhubung dengan aspek pengelolaan sumber manusia?

  answer choices

  Sistem penggajian yang baik dapat mewujudkan hubungan harmoni antara majikan dan pekerja

  Sistem penggajian yang menarik dapat menghasilkan keluaran yang bermutu tinggi

  Sistem penggajian yang kompetitif dapat meningkatkan kemahiran pekerja

  Sistem penggajian yang adil dapat mengurangkan kadar lantik henti

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan syarat dalam satu iklan jawatan kosong.

  Syarat permohonan:

  i. Berumur 20 - 30 tahun

  ii. Pernah menceburi bidang ini

  Apakah kemahiran kebolehkerjaan yang perlu dimiliki oleh pemohon jawatan di atas?

  answer choices

  Berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan

  Berpengalaman dalam industri tertentu

  Kecekapan

  Kelayakan

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Gambar menunjukkan sejenis sumber fizikal di sebuah organisasi.

  Mengapakah sumber fizikal tersebut perlu diurus dengan baik?

  answer choices

  Mengelakkan berlakunya sebarang kesilapan semamasa menjalankan tugas

  Memastikan kualiti produk berada dalam keadaan yang baik

  Mempercepatkan dan memudahkan urusan perniagaan

  Menjaga perniagaan daripada ancaman cetak rompak

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Rajah berkaitan dengan sumber teknologi

  Manakah berikut merupakan tujuan mengurus T?.

  answer choices

  Mengelakkan berlakunya sebarang kesilapan semasa menjalankan tugas

  Mengelakkan perniagaan daripada dikenakan tindakan saman

  Melindungi perniagaan daripada ancaman cetak rompak

  Meningkatkan produktiviti perniagaan

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah dua sumber teknologi?

  answer choices

  Kemahiran dan pengalaman

  Harta intelek

  Bahan mentah

  Bangunan

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Tujuan mengurus bangunan dan kemudahan ialah

  answer choices

  Mengekalkan sesebuah bangunan dan kemudahan dalam keadaan elektif

  dari permulaannya

  Menaikkan keuntungan syarikat dengan sentiasa membaik pulih bangunan dan kemudahan

  Memberi peluang kepada pesaing terdekat untuk melihat contoh binaan

  Memberi akses kepada semua pihak

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah 2 item yang dikenali sebagai modal?

  answer choices

  Wang tunai

  Jentera

  Peniaga

  Buruh

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Badrul hendak mengembangkan perniagaannya. Beliau berhajat untuk membuka cawangan tambahan di kampung lain.

  Apakah cara yang boleh diigunakan oleh Badrul sekiranya beliau tidak mahu mendapatkan pembiayaan luaran?

  answer choices

  Simpanan peribadi

  Mengenepikan sebahagian keuntungan sebagai rizab

  Mendapatkan pajakan daripada syarikat pajakan yang diluluskan

  Membeli aset tambahan yang diperlukan secara sewa beli

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Apakah kelebihan mendapat sumber dana dengan menggunakan kaedah pemfaktoran?

  answer choices

  Mendapat tunai dengan segera

  Mengurangkan pembayaran faedah

  Mengurangkan kecairan perniagaan

  Meningkatkan simpanan perniagaan

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  Rajah menunjukkan prosedur permohonan pembiayaan dari sebuah bank.

  Apakah proses P?

  answer choices

  Mendapat khidmat nasihat daripada pegawai bank

  Memperoleh surat Kelulusan Pembiayaan dari bank

  Menghantar borang permohonan

  Penyediaan rancangan perniagaan

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  Rajah menunjukkan beberapa barang tahan lama.

  Apakah jenis pembiayaan yang sesuai yang boleh digunakan untuk membeli barang tersebut?

  answer choices

  Gadai janji

  Ar-Rahnu

  Sewa beli

  Pajakan

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  Apakah maksud Penyata Kewangan? 2 jawapan

  answer choices

  Penyata yang menentukan untung kasar atau rugi kasar perniagaan

  Penyata yang menentukan untung bersih atau rugi bersih perniagaan

  Penyata yang menentukan hasil, perbelanjaan serta untung atau rugi perniagaan

  Penyata yang menentukan aset, liabilitI dan ekuiti pemilik perniagaan

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah 3 item dicatat dalam Kunci Kira-kira?

  answer choices

  Aset bukan semasa

  Aset semasa

  Kos belian

  Ekuiti pemilik

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  Gambar berikut berkaitan dengan Encik Rahim yang memerlukan penyata kewangan.

  Siapakah Encik Rahim?

  answer choices

  Pesaing

  Pelabur

  Pemilik

  Pembekal

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  Apakah 2 kepentingan Kunci Kira-kira kepada usahawan?

  answer choices

  Dapat mengetahui kedudukan aset perniagaan

  Dapat membantu mengurangkan kos pengeluaran

  Dapat merancang strategi untuk meningkatkan keuntungan

  Dapat mengetahui jumlah tanggungan seperti ekuiti pemilik dan liabiliti

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, kemahiran manakah yang dapat membangunkan karakter diri seseorang usahawan?

  answer choices

  Kemahiran berfikir

  Kemahiran manipulatif

  Kemahiran berkomunikasi

  Kemahiran membuat keputusan

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  Urusan manakah yang tidak berkaitan dengah pemasaran?

  answer choices

  Melaksanakan pembangunan produk

  Menentukan harga dan pengagihan produk ke pasaran

  Menjalankan penyelidikan tentang kehendak pengguna

  Mengenal pasti jenis produk yang dipromosikan oleh kerajaan

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan Syarikat HTL Sdn. Bhd.

  Apakah objektif utama perniagaan Syarikat STL Sdn. Bhd.?

  answer choices

  Menghasilkan perabot berkualiti tinggi

  Memenuhi kehendak pengguna di Eropah

  Menghasilkan barang gantian import yang murah

  Meneroka sumber untuk membangunkan ekonomi

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  Apakah faedah yang diperoleh oleh seorang peniaga yang mendaftarkan perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia?

  answer choices

  Memperoleh untung yang lumayan

  Dikenakan cukai perniagaan yang rendah

  Melayakkan mendapat kemudahan menjalankan perniagaan

  Dikecualikan membayar lesen perniagaan untuk tempoh tiga tahun pertama

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah maklumat yang perlu dilengkapkan oleh usahawan yang memohon pemerbadanan syarikat?

  answer choices

  Alamat pejabat berdaftar

  Jumlah modal diperlukan

  Tempoh masa syarikat beroperasi

  Maklumat pemegang saham syarikat

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan selepas mendaftarkan perniagaan?

  answer choices

  Mempamerkan sijil perakaunan

  Mempamerkan papan tanda perniagaan

  Memperbaharui sijil perakaunan perniagaan dalam tempoh 15 hari

  Mendaftarkan perubahan perniagaan dalam masa 20 hari

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  Dokumen P difailkan sebagai rekod pembelian apabila barang niaga dibeli secara kredit. Apakah dokumen P?

  answer choices

  Resit

  Invois

  Memo

  Bil Tunai

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  Maklumat dalam gambar diperoleh daripada Kedai Komputer Ezone

  Apakah yang direkodkan dalam dokumen perniagaan tersebut?

  answer choices

  Belian

  Jualan

  Ambilan

  Transaksi Bank

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang benar tentang pemasaran?

  answer choices

  Aktiviti jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan

  Aktiviti mengeluarkan barang untuk memenuhi kehendak pengguna

  Aktiviti pertukaran hak milik barang antara penjual dengan pembeli

  Aktiviti menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna

Report Quiz
Join a game