Percubaan SPM Perniagaan KEDAH(Pedu) 2019
a day ago
cga2121_n9
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  1.Pernyataan manakah yang berkaitan dengan tujuan perniagaan kepada peniaga?

  answer choices

  Mewujudkan faedah kepada pihak pengguna

  Mengagihkan barang daripada pengeluar kepada pengguna

  Menjual barang dan perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan

  Melakukan pengeluaran barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  2.Gambar di bawah merupakan bentuk perniagaan lain.


  Apakah jenis bentuk perniagaan diatas?

  answer choices

  Francais

  Perkongsian PLT

  Syarikat Awam Berhad

  Usahasama

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  3.Maklumat dibawah berkaitan klasifikasi perniagaan.


  “Perniagaan diketegorikan bersaiz sederhana jika mempunyai nilai jualan tahunan sebanyak RM 15 juta hingga kurang daripada RM 50 juta bagi syarikat pengilangan”


  Antara berikut yang manakah cabaran perniagaan diatas?

  answer choices

  Wujud jurang hubungan

  Pelaporan kewangan syarikat dirahsiakan

  Sukar untuk memajukan kerjaya

  Undang-undang dan peraturan kerajaan

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  4.Trend menurun dalam persekitaran perniagaan menunjukkan aktiviti perniagaan semakin menurun. Faktor luaran manakah yang membawa kepada keadaan yang demikian?

  answer choices

  Pekerja kurang bermotivasi

  Keadaan ekonomi semakin lembap

  Strategi pemasaran yang kurang berkesan

  Kos pengeluaran semakin meningkat

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  5.Gambar menunjukkan dua buah agensi kerajaan di Malaysia


  Agensi di atas merupakan agensi

  answer choices

  perlindungan kerajaan

  perlindungan pengguna

  pungutan cukai Persekutuan

  penggubalan undang-undang

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  6.Maklumat yang berikut berkaitan dengan suatu jenis gaya pengurusan


  Afif merupakan seorang majikan di Syarikat BKK Sdn BHd. Beliau memberi kebebasan kepad pekerja untuk membuat keputusan dalam tugas.


  Apakah jenis gaya pengurusan yang dilaksanakan oleh Afif?

  answer choices

  Gaya pengurusan sokongan

  Gaya pengurusan autokratik

  Gaya pengurusan demokratik

  Gaya pengurusan laissez-faire

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  7. “Syarikat akan mengeluarkan sebanyak 100 000 unit kereta penumpang dan sebanyak 50 000 unit motosikal kuasa tinggi pada tahun hadapan.”


  Apakah ciri objektif yang baik yang dipenuhi oleh Encik Megat Ismail?

  answer choices

  Boleh diukur (Measurable)

  Munasabah (Realistic)

  Boleh dicapai (Attainable)

  Jangka masa (Time Frame)

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  8. Antara yang berikut, manakah yang merupakan kos tetap pengeluaran?


  I Kos bahan mentah

  II Kos air dan elektrik

  III Sewa Kilang

  IV Gaji pekerja

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  9. Manakah yang merupakan faktor dalaman organisasi yang boleh mempengaruhi pencapaian visi, misi dan objektif organisasinya?


  A Sumber manusia

  B Ekonomi

  C Undang-undang

  D Politik

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  10.Maklumat di bawah ini merujuk kepada peranan salah satu bahagian fungsian dalam organisasi.


  Menjalankan urusan dalaman organisasi

  Mengurus rekod

  Mengendalikan mesyuarat


  Apakah bahagian fungsian berkenaan?

  answer choices

  Kewangan

  Pentadbiran

  Sumber manusia

  Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  11.Antara yang berikut, manakah unsur input dalam proses pengeluaran?


  I Buruh

  II Teknologi

  III Usahawan

  IV Barang siap

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  12.Maklumat berikut berkaitan dengan suatu aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan


  Apakah Y?

  answer choices

  e-banking

  e-dagang

  e-pemasaran

  e-government

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  13. Apakah peranan katalog dalam sesuatu proses aliran barang dan perkhidmatan?


  A Membolehkan penjual menerima pesanan belian daripada pengguna.

  B Membolehkan penjual memujuk pengguna membuat keputusan pembelian.

  C Membolehkan pembekal bahan mentah menuntut bayaran daripada pengeluar.

  D Membolehkan pengguna mengetahui maklumat barang yang ditawarkan penjual.

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  14. X merupakan satu proses perancangan, pengagihan, pengawalan dan kepimpinan modal insan oranisasi.

  Apakah yang berkaitan dengan X?


  A Pengurusan sumber kewangan

  B Pengurusan sumber manusia

  C Pengurusan sumber fizikal

  D Pengurusan pengeluaran

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  15.Maklumat berikut berkaitan dengan peranan pengurusan sumber manusia.


  Cikla Gift Trading membayar bonus kepada pekerja yang berproduktiviti tinggi


  Apakah peranan pengurusan sumber manusia tersebut?

  answer choices

  Merancang keperluan sumber manusia

  Pemantapan budaya professional

  Pemberian insentif yang munasabah

  Menyediakan latihan dan pembangunan

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  16. Apakah hukuman yang sesuai jika seorang pekerja pertama kali lewat datang bekerja?


  A Amaran lisan

  B Potongan gaji

  C Amaran bertulis

  D Penurunan pangkat

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  17.Maklumat berikut berkaitan dengan jenis kemahiran kebolehkerjaan yang dimiliki oleh Encik Zharif.


  Encik Zharif telah menceburi bidang pertanian sejak lima tahun yang lepas. Baru-baru ini, dia telah memohon jawatan kosong di Syarikat Agro Hijau Sdn Bhd di Kedah


  Apakah jenis kemahiran kebolehkerjaan tersebut?

  answer choices

  Kelayakan

  Kecekapan

  Keberkesanan

  Berpengalaman

 • Question 18
  45 seconds
  Q.

  18. Sumber fizikal manakah yang berkaitan dengan sebuah pusat tuisyen?


  A Produk siap

  B Bahan mentah

  C Kilang dan mesin

  D Bangunan dan kemudahan

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  19. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh harta intelek?


  I Muzik

  II Video

  III Pengalaman

  IV Reka Bentuk

  answer choices

  I,II,III

  I,II,IV

  I,III,IV

  II,III,IV

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  20. Syazwan Sdn Bhd ingin mengemukakan permohonan paten untuk produk baharu yang dicipta olehnya. Agensi kerajaan manakah yang harus dirujukkan oleh syarikat itu?


  A Perbadanan Hak Cipta dan Paten Malaysia

  B Pejabat Pendaftar Syarikat

  C Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

  D Suruhanjaya Syarikat Malaysia

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 21
  60 seconds
  Q.

  21. Sumber fizikal manakah yang berkaitan dengan sebuah kilang perabot?


  A Stok

  B Lesen perisian

  C Kemahiran pekerja

  D Penyelenggaraan dan pembaikan

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 22
  45 seconds
  Q.

  22. Keuntungan yang tidak diagihkan kepada pemegang saham tetapi diguna untuk mengembangkan perniagaan dikenali sebagai


  A rizab

  B hasil diterima

  C perolehan bersih

  D keuntungan kasar

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 23
  60 seconds
  Q.

  23. Antara yang berikut, yang manakah dikenali sebagai modal?


  I Buruh

  II Peniaga

  III Jentera

  IV Wang tunai

  answer choices

  i, ii

  i, iv

  ii, iii

  iii, iv

 • Question 24
  45 seconds
  Q.

  24.Maklumat berikut berkaiatan dengan sejenis sumber pembiayaan.


  Sewa beli

  Overdraf

  Gadaian


  Apakah sumber pembiayaan tersebut?

  answer choices

  Sumber pembiayaan luaran

  Sumber pembiayaan dalaman

  Sumber pembiayaan bank

  Sumber pembiayaan agensi kerajaan

 • Question 25
  60 seconds
  Q.

  25. Kelebihan sumber pembiayaan dalaman ialah


  A tidak dikenakan faedah

  B tempoh bayaran balik pendek

  C amaun pinjaman yang banyak

  D tempoh pinjaman yang panjang

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 26
  60 seconds
  Q.

  26.Gambar menunjukkan Kedai Dobi Layan Diri Amrullah


  Apakah jenis pembiayaan yang sesuai untuk membeli mesin basuh perniagaan tersebut?

  answer choices

  Pajakan

  Gadaian

  Sewa beli

  Pemfaktoran

 • Question 27
  60 seconds
  Q.

  27. Antara berikut, pilihkan susunan prosedur am untuk mendapatkan pembiayaan yang tepat?


  I Membuat permohonan

  II Pembiayaan diluluskan

  III Menyediakan rancangan perniagaan

  IV Mendapatkan khidmat nasihat kewangan

  answer choices

  I - II - III - IV

  II - III - I - IV

  III - IV - I - II

  IV - III - I - II

 • Question 28
  60 seconds
  Q.

  28. Jenis pembiayaan manakah yang sesuai dipilih oleh Encik Megat yang ingin membuka gerai menjual minuman soya dan pao?


  A Ar-Rahnu

  B Pinjaman bank

  C Simpanan peribadi

  D Geran pembangunan

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 29
  60 seconds
  Q.

  29. Antara berikut, yang manakah merupakan jenis penyata kewangan?


  I Nisbah asas

  II Kunci kira-kira

  III Penyata pendapatan

  IV Penyata aliran tunai

  answer choices

  I, II dan III

  I, II dan IV

  I, III dan IV

  II, III dan IV

 • Question 30
  60 seconds
  Q.

  30. Maklumat berikut berkaitan dengan sebab pihak berkepentingan memerlukan penyata kewangan perniagaan


  Membuat keputusan mengekalkan pelaburan mereka sekiranya prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan adalah baik dan cemerlang


  Apakah pihak berkepentingan itu?

  answer choices

  Pemilik

  Pelabur

  Pembiaya

  Pembekal

 • Question 31
  120 seconds
  Q.

  31. Maklumat berikut berkaitan dengan pengeluaran produk S bagi Safarizan Sdn Bhd.


  Hitung harga jualan seunit sekiranya titik pulang modal bagi produk S ialah 3000 unit.

  answer choices

  RM124.00

  RM132.00

  RM135.00

  RM146.00

 • Question 32
  60 seconds
  Q.

  32. Antara berikut, yang manakah dicatat dalam Kunci Kira-kira?


  I Ekuiti pemilik

  II Kos belian

  III Aset semasa

  IV Aset bukan semasa

  answer choices

  I, II, III

  I, II, IV

  I, III, IV

  II, III, IV

 • Question 33
  60 seconds
  Q.

  33. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri keperibadian Encik Faiz


  Encik Faiz merupakan seorang usahawan yang sentiasa mengambil tahu maklum balas daripada pelanggannya dan bukan menunggu pelanggan membuat aduan.


  Apakah ciri keperibadian tersebut?

  answer choices

  Tabah

  Berdikari

  Berinisiatif

  Komitmen yang tinggi

 • Question 34
  60 seconds
  Q.

  34. Maklumat berikut berkaitan dengan seorang usahawan


  Dato’ Suhaidi berazam untuk mengeluarkan produk kecantikan dan kesihatan yang berkualiti tinggi.


  Apakah ciri keperibadian yang ada pada Dato’ Suhaidi?

  answer choices

  Kreatif

  Optimistik

  Komitmen yang tinggi

  Kebolehan menentukan visi dan misi

 • Question 35
  45 seconds
  Q.

  35. Berikut merupakan faktor-faktor yang menyumbang untuk memulakan perniagaan kecuali


  A Modal

  B Lokasi yang sesuai

  C Ciri-ciri keperibadian

  D Kemahiran

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 36
  60 seconds
  Q.

  36. Maythee Lee membuat keputusan untuk meninggalkan jawatan pengurus cawangan dan menceburi perniagaan e-dagang. Mengapakah Maythee Lee membuat keputusan tersebut?


  A Menikmati gaji tetap

  B Risiko pekerjaan yang rendah

  C Masa bekerja yang fleksibel

  D Menjamin masa depan yang cerah

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 37
  45 seconds
  Q.

  37. Milikan perniagaan manakah yang tertakhluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956?


  I Butik Nurin & Farisha

  II Aisyah Enterprise

  III Fit Hijabstyle Sdn Bhd

  IV Dreamworld Technology PLT

  answer choices

  I, II

  I, IV

  II, III

  III, IV

 • Question 38
  60 seconds
  Q.

  38. Apakah tanggungjawab peniaga setelah memperoleh sijil perakuan pendaftaran?


  A Menyimpan sijil

  B Mempamerkan sijil

  C Memulakan perniagaan

  D Mencetak kad perniagaan

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 39
  45 seconds
  Q.

  39. Borang manakah yang perlu diisi oleh Fatin Pastry untuk mendapatkan lesen perniagaannya?


  A Borang A

  B Notis pendaftaran

  C Notis Pemerbadanan Syarikat

  D Borang PNA 42

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 40
  60 seconds
  Q.

  40. Perniagaan Adlin Hairstyle telah mengalami aliran wang tunai kurangan. Apakah tindakan yang wajar diambil oleh Adlin?


  A Membuat promosi

  B Mengurangkan kos operasi

  C Menambah pekerja baharu

  D Membeli lebih banyak bahan mentah

  answer choices

  A

  B

  C

  D

Report Quiz
Join a game