TRIAL PERLIS PN SPM 2019
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan berikut berkaitan dengan perniagaan.

  Perkara utama yang membolehkan wujudnya proses urus niaga antara penjual dengan

  pembeli

  Pernyataan di atas menunjukkan

  answer choices

  Konsep asas perniagaan

  Konsep asas keuntungan

  Konsep pemilikan perniagaan

  Konsep permintaan dan penawaran

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan kelebihan koperasi?

  answer choices

  Setiap pemilik menanggung cukai peribadi sahaja

  Syer boleh dipindah milik antara pemilik bersama

  Setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan

  Setiap pemegang saham layak membaca laporan kewangan

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Gambar menunjukkan sejenis milikan perniagaan.

  Pernyataan manakah yang menerangkan perniagaan tersebut?

  I Berskala tempatan

  II Perniagaan bersaiz besar

  III Terlibat dalam sektor ketiga

  IV Menyediakan perkhidmatan langsung

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Gambar 2 menunjukkan aktiviti sektor yang penting dalam membekalkan sumber kepada

  ekonomi Negara.

  Gambar 2

  Sektor manakah yang mengeluarkan bahan mentah berdasarkan gambar tersebut untuk

  kegunaan sektor kedua?

  answer choices

  Sektor sekunder

  Sektor primer

  Sektor tertier

  Sektor ketiga

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan saiz perniagaan


  Perniagaan Ridzuan dan Perniagaan Salim mempunyai jualan tahunan yang sama.

  Perniagaan Ridzuan mempunyai bilangan pekerja yang ramai kerana berintensif buruh, manakala perniagaan Salim berintensif mesin.

  Maka itu perniagaan Ridzuan dianggap sebagai perniagaan yang bersaiz besar.


  Apakah faktor yang menentukan saiz perniagaan Ridzuan?

  answer choices

  Syer pasaran

  Jumlah modal

  Bilangan pekerja

  Jumlah jualan tahunan

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan langkah yang dilakukan oleh kerajaan.


  Meningkatkan atau mengurangkan kadar faedah

  Meningkatkan atau mengurangkan kadar cukai


  Apakah matlamat utama kerajaan mengambil langkah-langkah sedemikian?

  answer choices

  Untuk menjamin keadaan ekonomi yang stabil

  Untuk menggalakkan aliran masuk mata wang asing

  Untuk menggalakkan penggunaan barang tempatan

  Untuk meningkatkan permintaan untuk barang keluaran tempatan

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat?

  answer choices

  Cukai yang dikutip oleh kerajaan menurun

  Kadar pengangguran semakin menurun

  Jualan dan keuntungan perniagaan adalah malar

  Peniaga mengurangkan pembelian bahan mentah

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  “Baru-baru ini, kerajaan mengambil keputusan untuk menggantikan cukai barang dan perkhidmatan

  (GST) dengan cukai jualan dan perkhidmatan (SST).”

  Berdasarkan penyataan di atas.Apakah faktor yang mempengaruhi perniagaan?

  answer choices

  Ekonomi

  Teknologi

  Sosiobudaya

  Politik dan perundangan

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah tindakan bank pusat semasa deflasi?

  I

  Menaikkan kadar faedah

  II

  Mengurangkan penawaran wang

  III

  Menurunkan kadar faedah

  IV

  Menambahkan penawaran wang

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang tepat menerangkan misi perniagaan?

  answer choices

  Satu perancangan jangka panjang

  Maklumat tentang tujuan perniagaan dengan tepat dan khusus

  Pernyataan ringkas tentang tujuan kewujudan sesebuah organisasi

  Sebagai hala tuju sesebuah organisasi dalam membuat keputusan dan tindakan

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  “Syarikat Neomotor Sdn. Bhd. akan mengeluarkan sebanyak 100 000 unit kereta dan sebanyak 50 000

  unit motosikal berkuasa tinggi pada tahun hadapan”.

  Apakah ciri objektif yang baik yang dipenuhi oleh Syarikat Neomotor Sdn. Bhd.?

  answer choices

  Boleh diukur (Measurable)

  Munasabah (Realistic)

  Boleh dicapai (Attainable)

  Jangka masa (Time frame)

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Apakah faktor dalaman yang mempengaruhi perubahan objektif perniagaan?

  answer choices

  Ekonomi

  Sumber manusia

  Undang-undang

  Sosiobudaya

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Maklumat di bawah diperoleh daripada Syarikat ODS Sdn. Bhd.

  Kos tetap : RM140 000

  Harga sebotol air mineral : RM2.20

  Kos berubah seunit : RM0.80


  Berapakah botol air mineral yang perlu dijual untuk mencapai Titik Pulang Modal?

  answer choices

  46 666

  100 000

  112 000

  175 000

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Apakah kesan kegagalan mencapai matlamat dan objektif perniagaan?

  answer choices

  Gagal dalam persaingan

  Kualiti produk terjejas

  Produktiviti pekerja menurun

  Pengeluaran produk berkurang

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Apakah maksud bahagian fungsian?

  answer choices

  Maklumat tentang bahagian fungsian dengan tepat

  Satu perancangan jangka pendek dan jangka panjang

  Hala tuju organisasi dalam pembuatan sesuatu keputusan

  Rantaian organisasi yang mengandungi tanggungjawab dan fungsi khusu s

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan satu bahagian fungsian.

   Menjalankan urusan dalaman organisasi

   Menguruskan rekod

   Mengendalikan mesyuarat

  Apakah bahagian fungsian berkenaan?

  answer choices

  Kewangan

  Pentadbiran

  Sumber manusia

  Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Pilih pernyataan yang berkaitan dengan bahagian fungsian jualan.

  I Menyediakan sebut harga untuk pelanggan

  II Mengenal pasti sasaran pelanggan perniagaan

  III Menjalankan penyelidikan untuk mengetahui citarasa pelanggan

  IV Melakukan rundingan dengan pelanggan tentang harga dan diskaun

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Gambar 3 menunjukkan sejenis perkhidmatan.


  Apakah jenis saluran agihan yang paling sesuai digunakan untuk mengagihkan perkhidmatan di atas?

  answer choices

  Pengeluar >Pemborong> Peruncit> Pengguna

  Pengeluar.> Pemborong> Pengguna


  Pengeluar> Ejen >Pengguna

  Pengeluaran> Peruncit >Pengguna

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Gambar 4 berkaitan dengan salah satu unsur dalam campuran pemasaran.


  Pernyataan manakah yang berkaitan dengan unsur tersebut?


  I Pengiklanan dapat menarik pengguna membeli keluaran

  II Promosi jualan dapat meningkatkan jualan dalam jangka pendek

  III Barang perlu sampai ke tangan pengguna pada masa yang sesuai

  IV Dapat mengurangkan kerosakan barang

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah penggunaan e-mel sangat penting kepada sesebuah organisasi?

  answer choices

  Meningkatkan komunikasi di kalangan pekerja

  Maklumat yang disampaikan lebih tepat

  Maklumat perniagaan boleh dihantar dengan mudah dan cepat

  Mengurangkan gangguan yang berlaku dalam proses komunikasi

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  “Proses yang mana penerima menterjemah mesej yang dihantar oleh penghantar.”

  Apakah proses tersebut?

  answer choices

  Maklum balas

  Enkod

  Dekod

  Gangguan

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Apakah P?

  answer choices

  Memantapkan budaya profesional

  Menggalakkan kreativiti dan inovasi


  Membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran


  Membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan aspek dalam pengelolaan sumber manusia.


  Encik Syafiq telah ditawarkan jawatan sebagai tukang masak di sebuah hotel

  terkenal di Perlis.Beliau mempunyai pengalaman selama empat tahun dalam bidang

  masakan dan Diploma Kulinari dari universiti tempatan.


  Apakah aspek pengelolaan tersebut?

  answer choices

  Penempatan pekerja dan fasiliti

  Penyelesaian masalah

  Sistem penggajian

  Standard prosedur operasi tugas

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang berkaitan dengan peranan membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran

  dalam pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan?

  answer choices

  Teknik merekrut dan proses pemilihan pekerja

  Program latihan pembangunan yang berterusan

  Amalan kerja yang beretika, berintegriti dan mementingkan kecemerlangan

  Mewujudkan kerjasama melalui perkongsian pengetahuan, pengalaman dan

  kemahiran

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan sistem penggajian.

  Hanim, Zainab dan Naziman bekerja di sebuah syarikat pengeluaran nasi lemak

  segera di Perlis.Hanim bekerja sebagai jurujual syarikat dan dibayar mengikut

  jumlah jualan yang dilakukannya. Zainab pula dibayar sebanyak RM50.00 sehari

  setiap kali hadir bekerja, sementara Naziman dibayar sebanyak RM2 500 secara

  tetap.

  Apakah bentuk penggajian Hanim, Zainab dan Naziman?

  answer choices

  HANIM Bonus Tunai

  ZAINAB Elaun

  NAZIMAN Upah

  HANIM Komisen

  ZAINAB Upah

  NAZIMAN Elaun

  HANIM Upah

  ZAINAB Komisen

  NAZIMAN Elaun

  HANIM Elaun

  ZAINAB Gaji

  NAZIMAN Komisen

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah mesin dan peralatan teknologi maklumat perlu diselenggara secara berkala?

  answer choices

  Untuk meningkatkan keuntungan syarikat

  Untuk memastikan operasi berjalan lancar

  Untuk menjimatkan masa pemprosesan output

  Untuk mengurangkan keperluan sumber manusia.

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan jenis sumber teknologi?

  I Lesen perisian

  II Peralatan teknologi maklumat komunikasi

  III Kemahiran dan pengalaman

  IV Peralatan kilang

  answer choices

  I dan II

  II dan III

  I dan III

  III dan IV

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah menerangkan bahagian produk siap sumber fizikal dalam

  perniagaan yang mampan?

  I Memastikan penawaran barang berterusan

  II Mendapatkan maklum balas tentang keluaran

  III Memastikan penciptaan yang lebih berkualiti

  IV Mendapatkan jurutera untuk penyelenggaraan mesin

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan sumber pembiayaan luaran.

  Apakah sumber pembiayaan yang dimaksudkan?

   Perlu membayar duit pendahuluan

   Faedah dikenakan mengikut kadar tahunan

   Bayaran bulanan mengikut baki yang telah

  dipersetujui

  answer choices

  Sewa beli

  Pinjaman

  Overdraf

  Ar-Rahnu

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  Gambar 5 merupakan agensi kerajaan yang terlibat dalam memberi bantuan modal kepada

  perniagaan.


  Apakah skim bantuan yang disediakan oleh agensi tersebut?

  answer choices

  Skim Pembiayaan Kontak Expres (SpiKE)

  Skim Pembiayaan Kontrak-I

  Skim Pembiayaan Ekonomi Desa

  Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  Apakah kepentingan menyimpan dokumen perniagaan?

  answer choices

  Tujuan pembayaran gaji pekerja

  Kegunaan pendaftaran perniagaan

  Mengingatkan peniaga tentang stok dalam perniagaan

  Sebagai sumber rekod dalam penyediaan akaun perniagaan

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  “Kedudukan kewangan syarikat yang kukuh serta imej syarikat yang baik dapat menarik pelbagai

  pihak untuk membuat pelaburan”

  Siapakah pihak tersebut?

  answer choices

  Vendor

  Pelabur

  Pemegang saham

  Institusi kewangan

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah penyediaan penyata aliran tunai penting kepada seorang usahawan?

  answer choices

  Merancang perjalanan operasi perniagaan

  Mengenalpasti perolehan dan penggunaan dana/tunai bagi suatu tempoh tertentu.

  Mengenalpasti tanggungan perniagaan kepada pihak luar

  Meramal pencapaian prestasi perniagaan pada masa hadapan

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut diperoleh daripada sebuah firma pada 31 Disember 2018


  Aset semasa RM16000

  Liabiliti semasa RM8000

  Aset bukan semasa RM48000

  Liabiliti bukan semasa RM4000

  Hitungkan nisbah semasa

  answer choices

  2 : 1

  3 : 1

  4 : 1

  6 : 1

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  Apakah kesan sekiranya peratusan margin untung bersih perniagaan meningkat?

  answer choices

  Meningkatkan jumlah pelaburan perniagaan

  Meningkatkan kecekapan operasi syarikat

  Meningkatkan pembelian secara kredit

  Meningkatkan jualan secara kredit

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  Bagaimanakah kerjaya dalam bidang perniagaan memberi faedah kepada matlamat peribadi seseorang usahawan?

  answer choices

  Dapat melaksanakan tanggungjawab sosial perniagaan

  Menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada masyarakat

  Memberi kebebasan mengurus kehidupan harian diri dan keluarga

  Dapat menghasilkan pelbagai produk yang memenuhi keperluan pengguna

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  Apakah dokumen yang terlibat untuk merekod maklumat urus niaga dalam bentuk kredit?

  answer choices

  Memo

  Invois

  Cek

  Bil tunai

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  Campuran pemasaran yang manakah terlibat untuk memperkenalkan produk baru di pasaran ?

  answer choices

  Harga

  Lokasi yang strategik

  Pengiklanan

  Inovasi produk

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  Bahagian manakah yang mengandungi ringkasan bagi keseluruhan elemen di dalam rancangan

  perniagaan?

  answer choices

  Pengenalan dan Ringkasan eksekutif

  Rancangan Pentadbiran

  Rancangan Operasi

  Penutup

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  Apakah perkara yang terkandung dalam rancangan operasi?

  answer choices

  Lakaran kedudukan tapak perniagaan

  Spesifikasi tugas mengikut jawatan

  Carta organisasi perniagaan

  Keperluan bahan mentah

Report Quiz
Join a game