pencil-icon
Build your own quiz

Computers

8th

grade

Image

de cuong on tap kiem tra lop 8

8
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ngôn ngữ dùng để viết chương trình cho máy tính hiểu được gọi là:

  Ngôn ngữ máy

  Ngôn ngữ lập trình

  Ngôn ngữ tiếng Anh

  a, b đúng

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1: Các dãy bit (0101...) là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ gì?

  Ngôn ngữ lập trình

  Ngôn ngữ tiếng Anh

  Ngôn ngữ tiếng Việt

  Ngôn ngữ máy

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Program là từ khóa khai báo gì?

  Tên chương trình

  Các thư viện

  Điểm bắt đầu chương trình

  Điểm kết thúc chương trình

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?