ASK TING 3
7 months ago
cikguaween_18687
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
17 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Apakah teknik pemikiran komputasional yang digunakan dalam fasa analisis masalah?

  answer choices

  Leraian

  Penisklaan

  Pengecaman corak

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Murid-murid kelas 3 Zamrud dikehendaki menghasilkan atur cara bagi mengira purata ketinggian bagi 30 orang murid. Berdasarkan teknik pengecaman corak dalam fasa pengekodan, apakah perbezaan nilai pemboleh ubah?

  answer choices

  Nilai ketinggian

  Nilai purata ketinggian

  Formula mengira purata

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut menunjukkan kod arahan bagi mengira luas segitiga

  answer choices

  Ralat logik

  Ralat sintaks

  Ralat masa Larian

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Hamidi telah membina sebuah kolam renang seperti rajah berikut

  Apakah input yang diperlukan bagi mengira isipadu air yang boleh diisi ke dalam kolam renang tersebut?

  answer choices

  Tinggi dan tapak

  Lebar dan panjang

  Tinggi, tapak dan lebar

  Tinggi, lebar dan panjang

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Rajah berikut menunjukkan jenis-jenis dokumentasi . Antara berikut ,manakah berkaitan dengan fungsi X?

  answer choices

  Mereka bentuk antara muka pengguna

  Memaparkan maklumat algoritma atur cara

  Memberi panduan cara pelaksanaan atur cara

  Memudahkan penyengaraan sesuatu atur cara

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang benar tentang kriptografi (cryptography)?

  answer choices

  Berasal dari Mesir Purba

  Kajian tentang teknik perkhidmatan atau sebagai keselamatan perwakilan data

  Bertujuan melindungi informasi daripada terdedah dan dipintas oleh pihak lain

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Pasangan algoritma yang digunakan untuk melakukan penyulitan dan nyahsulit dikenali sebagai

  answer choices

  kunci (keys)

  sifer (cipher)

  teks sifer (ciphertext)

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut , pernyataan manakah adalah tentang perkhidmatan keselamatan pengesahan (Anthentication)?

  answer choices

  Nama pengguna dan kata laluan bagi perbankan internet hanya boleh diakses oleh pengguna yang sah sahaja

  Kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi supaya maklumat tersebut tidak diketahui oleh pihak lain

  Transaksi perbankan dalam talian menggunakan kriptografi bagi mengelakkan pihak lain melakukan perubahan sebarang maklumat dalam transaksi.

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Apakah kaedah yang menggunakan cara songsangan untuk menyulitkan mesej?

  answer choices

  Caesar Cipher

  Reverse cipher

  Transposition cipher

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Berapakah bilangan anjakan bagi Caesar Cipher jika abjad pertama bermula dengan abjad H?

  answer choices

  4

  5

  7

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Berikut merupakan teks biasa

  Apakah teks sifer yang terhasil apabila teks biasa di atas disulitkan menggunakan Caesar Cipher dengan kunci K=3?

  answer choices

  PBIXJXQAXQXRD

  QCJYKYRBYRYPE

  UGNCOCVFCVCPI

  VHODPDWGDWDQJ

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Berikut merupakan teks sifer yang diterima oleh Ahmad beserta kunci = 2

  Apakah mesej yang terhasil jika Ahmad nyahsulitkan teks sifer di atas dengan menggunakan kaedah Rail Fence Cipher?

  answer choices

  JUMPA DI PINTU 1 PUKUL 1

  JUMPA SELEPAS SEKOLAH

  JUMPA DI PERPUSTAKAAN

  JUMPA SEWAKTU DI KELAS

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Apakah kaedah sifer yang terbaik untuk digunakan jika mesej tersebut dikategorikan sebagai tahap kerahsiaan sederhana dan tinggi ?

  i Caesar Cipher

  ii Reverse Cipher

  iii Pigpen Cipher

  iv Columnar Trasnposition

  answer choices

  i dan ii

  ii dan iii

  iii dan iv

  i dan iv

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  X merupakan satu teknik untuk mendapatkan item dalam senarai tanpa perlu diisih mengikut urutan terlebih dahulu .

  Apakah X?

  answer choices

  Bubble sort

  Linear search

  Binary search

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut , pernyataan manakah benar tentang teknik binary search?

  answer choices

  Teknik yang lebih efisien dan menjimatkan masa

  Menyemak setiap item yang terdapat dalam senarai

  Item dalam senarai perlu diisih mengikut urutan menurun

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut , yang manakah merupakan aktiviti search dan sort?

  i. Farid mengumpulkan baju kotor ke dalam bakul untuk dibasuh

  ii. Guru menyusun kedudukan murid mengikut kelas masing-masing

  iii. Ali mengasingkan bahan buangan kepada kaca, aluminium dan kertas

  iv. Siti pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan seperti limau , epal dan manggis

  answer choices

  i dan ii

  ii dan iii

  iii dan iv

  i dan iv

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Siti merupakan petugas pilihan raya . Dia ditugaskan untuk mengisihkan senarai nama pengundi mengikut kategori umur yang ditetapkan . Kemudian , dia dikehendaki membuat carian setiap nama pengundi mengikut nombor kad pengenalan. Apakah teknik sort dan search yang perlu digunakan?

  answer choices

  Bucket sort dan binary search

  Bucket sort dan linear search

  Bubble sort dan linear search

  Bubble sort dan binary search

Report Quiz
Join a game