Kuiz Pintas Bab 7 Kadar Tindak Balas
9 months ago
kimiakssm_81873
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Antara tindak balas berikut, kadar tindak balas yang manakah boleh diukur berdasarkan perubahan kepekatan bahan tindak balas?

  answer choices

  BaCO3(p) ⟶ BaO(p) + CO2(g)

  2Al(p) + 3CuO(p) ⟶ Al2O3(p) + 3Cu(p)

  2Na(p) + 2H2O(ce) ⟶ 2NaOH(ak) + H2(g)

  SnCO3(p) + 2HCl(ak) ⟶ SnCl2(ak) + H2O(ce) + CO2(g)

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Satu siri eksperimen dijalankan dengan menggunakan jisim zink yang sama dan isi padu asid sulfurik berlebihan yang sama. Set keadaan yang manakah akan menyebabkan zink paling cepat bertindak balas?

  answer choices

  Bentuk zink: granul

  Kepekatan asid: 1.0 mol dm-3

  Suhu: 60 oC

  Bentuk zink: serbuk

  Kepekatan asid: 0.5 mol dm-3

  Suhu: 30 oC

  Bentuk zink: granul

  Kepekatan asid: 0.5 mol dm-3

  Suhu: 60 oC

  Bentuk zink: serbuk

  Kepekatan asid: 1.0 mol dm-3

  Suhu: 60 oC

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Pernyataan yang manakah menerangkan mengapa campuran serbuk arang kok dan udara sangat mudah meletup?

  answer choices

  Serbuk arang kok membantu merendahkan tenaga pengaktifan tindak balas pembakaran.

  Serbuk arang kok mempunyai luas permukaan yang besar.

  Proses pemecahan batu arang kok juga memutuskan ikatan kimia.

  Proses pemecahan batu arang kok membebaskan gas mudah meletup daripada sebatian dalam kok.

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Berlebihan serpihan magnesium karbonat dimasukkan ke dalam asid hidroklorik cair. Tindak balas berlaku dengan cergas pada peringkat awal. Kemudian, kecergasan berkurang dan akhirnya tindak balas berhenti. Pernyataan yang manakah paling tepat menerangkan pemerhatian ini?

  answer choices

  Saiz serpihan magnesium karbonat menjadi semakin kecil.

  Satu lapisan magnesium klorida tak terlarutkan dienapkan ke atas serpihan magnesium karbonat.

  Kepekatan asid hidroklorik semakin berkurang sehingga sifar.

  Gelembung gas karbon dioksida menutupi permukaan serpihan magnesium karbonat.

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Kuprum(II) oksida bertindak balas dengan asid sulfurik untuk menghasilkan kuprum(II) sulfat dan air.

  Larutan asid yang manakah akan menghasilkan kadar tindak balas awal yang paling tinggi?

  answer choices

  100 g H2SO4 dalam 1000 cm3 air.

  50 g H2SO4 dalam 500 cm3 air.

  20 g H2SO4 dalam 100 cm3 air.

  100 g H2SO4 dalam 50 cm3 air.

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Rajah menunjukkan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan semasa tindak balas magnesium dengan asid sulfurik. Berapakah kadar pembebasan gas hidrogen?

  answer choices

  1.44 cm3 s-1

  0.44 cm3 s-1

  4.44 cm3 s-1

  0.04 cm3 s-1

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Rajah menunjukkan perubahan isi padu gas karbon dioksida yang dibebaskan dalam tindak balas berlebihan marmar dengan asid nitrik. Pernyaaan yang manakah betul tentang bahagian XY pada lengkung graf?

  answer choices

  Semua marmar yang bertindak balas telah habis

  Tiada gas karbon dioksida dihasilkan

  Kadar tindak balas masih meningkat

  Kadar tindak balas sudah mencapai kadar maksimum

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Hidrogen peroksida terurai kepada air dan gas oksigen.


  2H2O2(ak) ⟶ 2H2O(ce) + O2(g)


  Dua eksperimen dijalankan untuk mengukur kadar penghasilan gas oksigen daripada hidrogen peroksida.

  Eksperimen 1 - 100 cm3 larutan hidrogen peroksida

  1.0 mol dm-3

  Eksperimen 2 - 300 cm3 larutan hidrogen peroksida

  0.3 mol dm-3

  Antara berikut, yang manakah mewakili kedua-dua eksperimen tersebut?

  answer choices
 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Tindak balas asid hidroklorik dengan granul kalsium karbonat dijalankan dalam sebuah kelalang kon seperti ditunjukkan dalam rajah berikut. Kelalang kon ini ditimbang pada sela-sela masa tertentu.

  Antara berikut, yang manakah menunjukkan jumlah jisim kelalang serta kandungannya melawan masa?

  answer choices
 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Rajah profil tenaga berikut menunjukkan bagaimana bahan X mengubah lintasan tindak balas penguraian hidrogen peroksida.

  Apakah perubahan yang diperhatikan apabila bahan X ditambah ke dalam larutan hidrogen perokisda?

  answer choices

  Tindak balas menjadi lebih endotermik.

  Tindak balas menjadi lebih eksotermik.

  Kadar tindak balas menjadi lebih tinggi.

  Kadar tindak balas menjadi lebih rendah.

Report Quiz
Join a game