KIMIA- KADAR TINDAK BALAS
a year ago
lanita
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Q.

  Tindakbalas antara zink dengan asid hidroklorik diwakili oleh persamaan kimia berikut

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2


  Antara kaedah berikut yang manakah paling sesuai untuk menentukan kadar bagi tindak balas di atas

  answer choices

  Menentukan perubahan suhu larutan berkadar dengan masa

  Menentukan perubahan kepekatan zink berkadar dengan masa

  Menentukan isipadu gas hidrogen yang dihasilkan berkadar dengan masa.

  Menentukan perubahan kepekatan asid hidroklorik berkadar dengan masa,

 • Question 2
  300 seconds
  Q.

  Graf menunjukkan isipadu gas hydrogen yang dibebaskan melawan masa bagi tindakbalas antara zink dan asid sulfurik..


  Kecerunan graf berkurang dengan masa kerana

  answer choices

  mangkin tidak digunakan

  isipadu campuran berkurang

  suhu tindak balas berkurang

  kepekatan asid sulfurik berkurang

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Rajah 3 menunjukkan graf isipadu gas yang terhasil melawan masa untuk tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik.


  Kecerunan lengkung berkurang dengan masa kerana

  answer choices

  asid hidroklorik adalah sejenis asid monobes

  suhu tindak balas berkurang

  isipadu campuran berkurang

  kepekatan asid hidroklorik berkurang

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Faktor manakah yang tidak mempengaruhi kadar tindak balas?

  answer choices

  Isipadu bahan tindak balas

  Kepekatan bahan tindak balas

  Suhu bahan tindak balas

  Saiz pepejal bahan tindak balas

 • Question 5
  300 seconds
  Q.

  Masa yang diambil untuk 2 g serbuk magnesium bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik berlebihan ialah 5 minit.

  Berapakah kadar purata bagi tindak balas ini?

  answer choices

  0.4 g s-1

  0.4 g min-1

  2.5 g s-1

  2.5 g min-1

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  Jadual 6 menunjukkan isipadu gas yang terbebas pada sela masa 30 saat dalam satu eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas.


  Apakah kadar tindak balas purata dalam minit kedua?

  answer choices

  0.06 cm3s-1

  0.12 cm3s-1

  0.37 cm3s-1

  7.00 cm3s-1

 • Question 7
  300 seconds
  Q.

  Magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik berdasarkan persamaan di bawah:


  Mg (s) + 2HCl (aq) ----> MgCl2 (aq) + H2 (g)


  Manakah antara graf isipadu(V) gas hidrogen melawan masa(t) berikut adalah betul?

  answer choices
 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  Antara pernyataan berikut, yang manakah menjelaskan maksud perlanggaran berkesan?

  answer choices

  Tindak balas yang tenaganya kurang daripada tenaga pengaktifan

  Perlanggaran yang mempunyai tenaga yang rendah

  Perlanggaran yang menghasilkan hasil tindak balas

  Perlanggaran yang berlaku sebelum sesuatu tindak balas

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Proses manakah yang mempunyai kadar tindak balas yang paling rendah?

  answer choices

  Pembakaran

  Penapaian

  Peneutralan

  Fotosintesis

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Antara faktor-faktor berikut, yang manakah tidak mempengaruhi kadar sesuatu tindak balas?

  answer choices

  Kehadiran mangkin.

  Kepekatan bahan tindak balas

  Jumlah luas permukaan bahan tindak balas pepejal

  Jisim bahan tindak balas pepejal

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Kadar tindak balas boleh ditentukan dengan mengukur

  I isipadu gas dibebaskan per unit masa.

  II pembentukan mendakan per unit masa.

  III perubahan warna per unit masa.

  IV perubahan saiz pepejal per unit masa

  answer choices

  I dan III sahaja

  I,II dan III sahaja

  II,III dan IV sahaja

  I,II III dan IV

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah tindak balas paling perlahan?

  answer choices

  Sedikit serbuk mangan(IV) oksida ditambahkan ke dalam larutan hidrogen peroksida

  Larutan plumbum(II) nitrat ditambahkan ke dalam larutan natrium klorida

  Asid sulfurik cair ditambahkan ke dalam larutan natrium tiosulfat

  Sedikit serbuk zink ditambahkan ke dalam larutan kuprum(II) sulfat

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  Maklumat berikut menunjukkan kesan suatu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas.

  answer choices

  Menambah mangkin

  Menaikkan suhu bahan tindak balas

  Menambah kepekatan bahan tindak balas

  Menambah jumlah luas permukaan bahan tindak balas

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Rajah 15 menunjukkan graf bagi jumlah isipadu karbon dioksida melawan masa bagi tindak balas karbonat logam dengan asid cair bagi eksperimen P dan

  eksperimen Q.


  Antara berikut, yang manakah menerangkan perbezaan antara dua lengkuk bagi eksperimen tersebut?


  I Suhu asid dalam eksperimen P lebih tinggi daripada dalam eksperimen Q


  II Mangkin digunakan dalam eksperimen P tetapi tidak dalam eksperimen Q


  III Kuantiti karbonat logam dan asid dalam eksperimen P melebihi dalam eksperimen Q


  IV Saiz zarah karbonat logam yang kecil digunakan dalam eksperimen P dan saiz zarah karbonat logam yang besar digunakan dalam eksperimen Q

  answer choices

  III and IV only

  I , II and III only

  I, II and IV only

  I, II , III and IV

 • Question 15
  300 seconds
  Q.

  Rajah 16 menunjukkan graf bagi jumlah isipadu gas oksigen yang terbebas melawan masa untuk penguraian hidrogen peroksida.


  Manakah yang berikut adalah inferens daripada graf ?


  I Kadar pembebasan gas pada t2 adalah sifar

  II Purata kadar pembebasan gas dalam tempoh t1 ialah V/t1 cm3 min-1

  III Kadar pembebasan gas pada permulaan tindak balas adalah paling tinggi

  IV Penguraian hidrogen peroksida berkurangan dengan masa.

  answer choices

  I , II and III only

  I, III and IV only

  II, III and IV only

  I,II ,III and IV

Report Quiz
Join a game