pencil-icon
Build your own quiz

Science

11th

grade

Image

พลังงาน ท้ายบทที่ 5

14
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดคือความหมายของข้อใด

  การอนุรักษ์พลังงาน

  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ทุกข้อคือสาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์พลังงานยกเว้นข้อใด

  พลังงานสิ้นเปลืองมีราคาสูงขึ้น

  แนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  เทคโนโลยีในการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  การใช้พลังงานสิ้นเปลืองมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  การอนุรักษ์พลังงานจะเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับใคร

  เยาวชน

  ข้าราชการ

  ผู้บริหารประเทศ

  ประชาชนทุกคน

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?