Instructional Technology

6th

Image

แบบทดสอบก่อนเรียน การพัฒนาโครงงาน บทที่ 3

7

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  1. การพัฒนาโครงงานควรเริ่มจากกิจกรรมใด

  กำหนดปัญหา

  กำหนดขอบเขตของปัญหา

  ศึกษาและทำความเข้าใจปัญหา

  วางแผนและออกแบบโครงงาน

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  2. แนวทางใดเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงงาน

  เลือกพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก

  เลือกพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังไม่เคยมีใครสามารถแก้ไขได้

  เลือกพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่มีการระบุปัญหาอย่างชัดเจน

  เลือกพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาได้หลายปัญหาในโครงงานเดียว

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  3. ข้อใดเป็นลักษณะโครงงานที่ดี

  ไม่เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

  เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

  ดำเนินการตามแผน แต่เสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

  ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags