Other

University

Image

ບັນຊີທະນາຄານ ບົດທີ6 ຫຼັກຊັບ

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  ຂໍ້ໃດບໍ່ແມ່ນຫຼັກຊັບ

  ພັນທະບັດຄັງເງິນ

  ໃບຢັ້ງຢືນໜີ້

  ໃບຢັ້ງຢືນທຶນ

  ຖືກໝົດ

  ຜິດໝົດ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  ຂໍ້ໃດແມ່ນຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າຈຶ່ງມີອັດຕາການຫນູນວຽນສູງ

  (1) ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ (Trading)

  (2) ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ (Available-for-sale).

  (3) ຫຼັກຊັບລົງທຶນ ຫຼື ຫຼັກຊັບທີຈະຖືຄອງໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ

  (4) ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ

  (5) ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  ເວລາຊື້ຫຼັກຊັບມາບັນທຶກບັນຊີແນວໃດ? ເຮັດໃຫ້ໝວດບັນຊີເປັນແນວໃດ?

  ເບື້ອງ Dr ຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນ

  ເບື້ອງ Cr ຊັບສິນຫຼຸດລົງ

  ເບື້ອງ Dr ລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ

  ເບື້ອງ Cr ລາຍຈ່າຍຫຼຸດລົງ

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?