Computers

KTBC TUẦN 15 LỚP 3

10
plays

5 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  2 pts

  Khi truy cập Internet, em có thể làm gì?

  xem tin tức

  xem phim

  ca nhạc

  tất cả các phương án trên

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  2 pts

  Thông tin chúng ta tìm kiếm có sẵn trên máy tính không?

  Không

 • 3. Fill-in-the-Blank
  1 minute
  2 pts

  Internet là kho thông tin ... Khi cần, chúng ta có thể tìm thông tin từ Internet.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes