Philosophy, Social Studies, Science

1st -

3rdgrade

Image

Chủ nghĩa xã hội khoa học- Chương 2.

603
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Fill in the Blank
  1 minute
  1 pt

  Hoàn thành luận điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen: " Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là (.....) của bản thân nền đại công nghiệp.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì?

  Lãnh đạo nhân dân lao động xóa bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ, xây dựng chế độ phong kiến.

  Lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân lao động xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản.

  Ủng hộ nhân dân lao động xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Ủng hộ giai cấp tư sản, xóa bỏ chế độ phong kiến, xây dựng chế độ tư bản chủ nghĩa.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, địa vị xã hội của giai cấp công nhân biểu hiện như thế nào?

  Giai cấp sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư.

  Giai cấp sở hữu có tư liệu sản xuất chủ yếu, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản tăng thưởng nếu có giá trị thặng dư

  Giai cấp không có tư liệu sản xuất chủ yếu, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư

  Giai cấp sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, trao đổi có lợi ích sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản tạo ra giá trị thặng dư

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?